KIEJTÉS / PRONUNCIATION

Az interlingvát a latin ábécé szokásos 26 betűjével írjuk: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Mellékjeles betűket csak idegen szavakban használunk.

A betűket két csoportra osztjuk; magán- és mássalhangzókat jelölőkre.

A magánhangzót jelölő betűk

Mielőtt a magánhangzót jelölő betűket megismernénk, tudnunk kell, hogy az interlingvában - mint a nyelvekben általában - a magánhangzó vagy hangsúlyos vagy hangsúlytalan. A magyarban csak a szó első magánhangzója lehet hangsúlyos, az interlingvában viszont a szó akárhányadik, de mindig csak legfeljebb egy magánhangzója. A hangsúly kérdését később részletesen tárgyaljuk; a továbbiak megértése végett most csak azt jegyezzük meg, hogy 1. a hangsúlyt általában nem jelöljük, 2. szótárakban, tankönyvekben olykor - szükség szerint - éles ékezettel jelöljük. (Pl. az interlingua szó harmadik magánhangzója hangsúlyos; ezt így jelöljük: interlíngua.) Ez az ékezet nem jelöl hosszúságot, mivel az interlingvában a magánhangzókat mindig röviden ejtjük.

A magánhangzót jelölő betűk és kiejtésük a következő:

a: röviden ejtett magyar "á" (palócosan ejtett "a"),

e: röviden ejtett magyar "é" (az egyes nyelvjárásainkban előforduló zárt "ë"),

i, o, u: mint a magyarban,

y: magyar "i".

Az i, y és u magánhangzót jelölő betűk bizonyos helyzetekben mássalhangzóként viselkednek:

A hangsúlytalan i és y két magánhangzó között, valamint szó elején, ha magánhangzó követi, magyar "j"-ként ejtendő (maio [májo], essayo [esszájo], yugoslave [jugoszláve]).

A hangsúlytalan u, q valamint ng és magánhangzó között mindig g és magánhangzó között gyakran, s és magánhangzó között olykor az angol "w"-nek megfelelő mássalhangzóként ejtendő (quinte [kwínte], lingua [língwa], guerra [gwérra], suisse [szwíssze]).

A hangsúlytalan u az au és a görög eredetű szavakban előforduló eu kettős hangzókban elveszti önálló jellegét (mint a magyar "autó" szóban), és mássalhangzónak tekintendő.

A mássalhangzót jelölő betűk

A b, d, f, h, k, l, m, n, p, q, r, v, x, z betűket úgy ejtjük, mint a magyarban.

j: úgy ejtjük, mint a magyar "zs"-t; de úgy is ejthetjük, mint a magyar "dzs"-t.

A szerző előnyben részesítené a második lehetőséget, de tudatában van annak, hogy az elsőnek több támogatója van (így a fordító is).

s: úgy ejtjük, mint a magyar "sz"-et.

w: úgy ejtjük, mint az angolban.

Ez az interlingva egyetlen olyan hangja, amely a magyarban nincs meg, és ezért kiejtése a magyar anyanyelvűeknek nehézséget okozhat. Magyar szövegösszefüggésekben általában v-vel helyettesítjük, az interlingua szót magyar szövegben ezért is ejtjük és írjuk "interlingvának", de ha interlingvául beszélünk, óvakodjunk ettől a kiejtéstől.

Három mássalhangzót jelölő betűnek - a környező betűktől függően - kétféle ejtése van.

c:       1. általában úgy ejtjük, mint a magyar "k"-t,

g:       1. általában úgy ejtjük, mint a magyar "g"-t,

t:       1. általában úgy ejtjük, mint a magyar "t"-t,

Vannak betűcsoportok, amelyeknek ejtése eltér elemeinek összeolvasásától (mint ahogyan a magyarban "sz" ejtése nem "s + z" stb.). Ezek a következők:

ch:     1. általában úgy ejtjük, mint a "k"-t,

ph:     úgy ejtjük, mint az "f"-et (physica [físzika]).

rh:     úgy ejtjük, mint az "r"-et (rheuma [réuma]).

th:     úgy ejtjük, mint a magyar "t"-t (thema = [téma]).

ci:     olykor úgy ejtjük, mint a magyar "c"-t (nuciada [nucáda]).

gi:     olykor úgy ejtjük, mint a "zs"-t (vagy "dzs"-t) (coragiose [korazsósze] vagy [koradzsósze]).

Az utóbbi két ejtésmódra a szótárak mindig felhívják a figyelmet.

A fentieket túlmenően van néhány szó, amelyeknek kiejtése szabálytalan. Erre a szótárak mindig felhívják a figyelmet.

Ezekre a viszonylag bonyolult kiejtési szabályokra azért van szükség, mert az interlingva helyesírása erősen történeti. Ez tükrözi azt a tényt, hogy a forrásnyelveké is kisebb vagy nagyobb mértékben az: megőrzi azt az írásképet, amely a császárkori latinitás idején megszilárdult. Az interlingva helyesírás történeti volta a kezdőnek bizonyos nehézséget okozhat, de ezt messzemenően ellensúlyozza az, hogy a történeti helyesírás elsajátításával bekapcsolódik az európai kultúra közel három évezredes történelmi folyamatosságába.

Különben a valóságban a kiejtés sokkal egyszerűbb, mint azt a felsorolt szabályokból gondolni lehetne; ugyanis az interlingva szavak helyes kiejtését a magyarban előforduló nemzetközi szavakból (ahogyan azt már példáink is mutatták) többé-kevésbé ismerjük. - Két dologra kell ügyelnünk, amelyek olykor idegenek a magyar fülnek: a j "zs" és az s "sz" ejtésére.

A fonetikus átírás

Láttuk, hogy - az interlingva helyesírás történeti volta miatt - olykor szükségünk van a szavak fonetikus átírására. Ezt - az interlingva szótárszerkesztésben kialakult gyakorlat szerint - a következőképpen végezzük el:

Az egyszerűsített helyesírás

Az interlingva helyesírása két vonatkozásban egyszerűsíthető; a nyelv néhány művelője vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy mindkettőt használja.

A hangsúly

Noha a szavak hangsúlya egyedi, mégis van három szabály, amely 99%-uk hangsúlyát megadja. A maradék 1% hangsúlyát a szótárak mindig feltüntetik.

Az, hogy a hangsúlyt nem jelöljük, a latin helyesírás tökéletlen voltára vezethető vissza. A latinban ugyanis a hangsúly a magánhangzók hosszúságától függött, ezt viszont az írásban nem jelölték. Az újlatin nyelvek némelyikében kialakultak a hangsúly jelölésének különböző rendszerei (az interlingva szótárakban használt a spanyolhoz áll legközelebb), de ezek egyike sem vált nyelvközivé, ezért általánosságban nem vezethető be, már csak azért sem, mert az író-, nyomda-, távíró- stb. gépek nincsenek rá berendezkedve.

Az egytagú szavak némelyike (pl. a névelők) általában hangsúlytalan, és a mellette álló szóhoz tapad. Ezeket enkliktikusoknak nevezzük.

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a nyelvközi szavak hangsúlyos magánhangzója a magyarban gyakran hosszú magánhangzóként jelenik meg.