MAGYARÁZATOK / EXPLICATIONES

Előszó a leckékhez

A könyv 30 leckét tartalmaz. Az egyes leckék tanulmányozásához úgy célszerű hozzákezdenünk, hogy először a szójegyzéket néhányszor hangosan átolvassuk, ügyelve a helyes kiejtésre és hangsúlyozásra. Ennek érdekében a kiejtést ismertető fejezetet gondosan tanulmányozzuk át, és amíg nem vagyunk biztosak a dolgunkban - különösen ha egyedül tanulunk! - minden új lecke elkezdése előtt ismételjük át. - Egyébként, a tanulás megkönnyítése céljából, a feltétlenül szükségesnél jóval több hangsúlyozási útmutatást adunk. - A szabályostól eltérő kiejtést a következőképpen jelöljük: chassar (ch=sh) (ejtsd: shassár), mangiar (gi=j) (ejtsd: manjár), que (qu=k) (ejtsd: ke).

Utána olvassuk el többször hangosan a leckéhez tartozó szöveget, amíg olyan folyamatosan nem tudjuk olvasni, mintha magyarul volna. Ekkor már minden bizonnyal többé-kevésbé értjük is azt, amit olvasunk. Ha idáig eljutottunk, olvassuk el még egypárszor, hiszen tudjuk: "Ismétlés a tudás anyja".

Most lássunk hozzá a nyelvtani részhez. Addig foglalkozzunk vele, amíg világosan nem értjük, majd végezzük el a gyakorlatokat. Ezeket írásban oldjuk meg; a leckéhez tartozó valamennyi gyakorlat elvégzése után munkánkat a könyv végén található 2. kulcsban (Clave 2) ellenőrizzük.

Következő lépésként fordítsuk le írásban magyarra a szöveget. Ha valamint nem tudunk, nézzük meg a szójegyzékben, illetve a nyelvtani szabályok között. Ha régebben tanult nyelvtani szabályról van szó, ne nyugodjunk meg addig, amíg újra meg nem találtuk. (A szövegben az egyes szavak mögött szereplő kis számokat ne vegyük figyelembe. Ezek a svéd kiadás nyelvtani szabályainak számozására utalnak; de ettől a svéd és a magyar nyelv igen különböző nyelvtani szerkezete miatt el kellett térnünk.)*

Végül, ugyancsak írásban válaszoljunk a szöveg végén levő kérdésekre (Questiones), majd ellenőrizzük válaszainkat a könyv végén található 1. kulcsban (Clave 1). (A teljes egyezés hiánya ne zavarjon; egy-egy kérdésre olykor több helyes válasz is adható.)

Ha egy leckét befejeztünk, másnap vegyük elő az interlingváról magyarra lefordított szöveget, és próbáljuk meg írásban visszafordítani interlingvára, majd hasonlítsuk össze fordításunkat a könyvben lévő szöveggel.

Az 5. lecke elvégzése után kezdjük elölről a tanulást az 1. leckével, és csak az első öt lecke újbóli átvétele után lássunk neki a 6.-nak. A 10. lecke elvégzése után hasonlóképpen térjünk vissza a 6.-ra; ugyanezt a módszert kövessük minden ötös leckecsoportnál.

Milyen ütemben haladjunk? Az ideális az, ha naponta egy leckét végzünk el. Ennél gyorsabban nem célszerű haladni, mert az új anyagot nem tudjuk megemészteni. (Ha több időt akarunk a tanulásra szánni, inkább többet ismételjünk.) Ezzel a módszerrel két hónap alatt elsajátíthatjuk a könyv anyagát. De ha nincs annyi időnk, hogy egy nap alatt átvegyünk egy leckét, akkor is naponta legalább 10-20 percet foglalkozzunk a nyelvvel. Pszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy egy idegen nyelv tanulásának ez a legfontosabb feltétele. A folyamatosság megszakítása rendkívüli mértékben visszavető hatású. Napi 15-20 perces tanulás (ami hetente kb. 2 órát tesz ki), lényegesen többet ér, mintha hét végén 6-8 órát tanulunk.

Természetesen a fenti módszertani ajánlások főként azoknak szólnak, akik az interlingvát első idegen nyelvként tanulják, illetve forrásnyelveit nem ismerik. A forrásnyelvek ismerői nyilvánvalóan - egyéni adottságaiknak megfelelően - gyorsabb ütemben haladhatnak, azonban - a pontos rögzítés érdekében - célszerű, ha ők is minden lépést végigcsinálnak.

Végül még három megjegyzés.

1. Az interlingva nyilvánvalóan az indoeurópai nyelvcsaládhoz - hiszen forrásnyelvei is ennek a nyelvcsaládnak a tagjai - tartozik, míg a magyar urali nyelv. Az első leckékben számos olyan különbségre fel kell hívnunk a figyelmet, amelyek a két nyelvcsalád eltérő természetéből fakadnak. Nyilvánvalóan, a svédül beszélők számára - lévén a svéd is indoeurópai nyelv - ezek a különbségek nem léteznek. Ebből következik, hogy az első leckék nyelvtani anyaga a svéd eredetihez képest aránytalanul felduzzadt. Sajnos, ez a csak magyarul beszélő tanuló számára bizonyos nehézséget okoz - vigasztalására csupán azt mondhatjuk, hogy aki átrágta magát ezen a részen, olyan dolgokat tanult meg, amelyeket minden indoeurópai nyelv tanulásakor hasznosíthat. - Természetesen az, aki ismer már valamilyen indoeurópai nyelvet, a kérdéses nyelvtani megjegyzéseket triviálisaknak fogja találni.

2. A könyv az interlingva teljes nyelvtanát tartalmazza olyan értelemben, hogy aki a nyelvtani részeket megtanulta - megfelelő szókincs birtokában - a nyelven érthetően ki tudja fejezni magát. De nyilvánvaló: az adott terjedelem nem teszi lehetővé, hogy minden stiláris finomságra is kitérjünk. A nyelv irodalmi szintű használatához szükség van további tanulmányokra.

3. Segédkönyvünk végén betűrendes szójegyzék található. Ezt egyrészt használhatjuk olyankor, ha egy-egy korábban tanult szó nem jut az eszünkbe, de másrészt célszerű az egész könyv átvétele után külön áttanulmányozni - hogy miért, azt később fogjuk megérteni.

ÉS MOST ÉRKEZTÜNK EL ODA, HOGY HOZZÁFOGHATUNK AZ EGYES LECKÉK FELDOLGOZÁSÁHOZ.

LECKÉK / LECTIONES

1. lecke** 11. lecke 21. lecke
2. lecke** 12. lecke 22. lecke
3. lecke** 13. lecke 23. lecke
4. lecke** 14. lecke 24. lecke
5. lecke** 15. lecke 25. lecke
6. lecke 16. lecke 26. lecke
7. lecke 17. lecke 27. lecke
8. lecke 18. lecke 28. lecke
9. lecke 19. lecke 29. lecke
10. lecke 20. lecke 30. lecke

*  Az itt feldolgozott dokumentumra ez nem igaz. Kihasználva a lehetőséget, itt a számozás a valós magjegyzésekhez kapcsolódik, e szerint tessék figyelembe venni!

** Az első öt lecke tartalmazza a szövegek és a hozzájuk tartozó kérdések hanganyagát is MP3 formátumban, ami nagymértékben elősegíti a nyelv tanulását. Ezeket a hangzóanyagokat rögtön a leckék elején lehet megtalálni!