Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Funkciószavak

Q - T

qual:   milyen; amilyen, amely; amint, ahogy
le qual:   aki, ami, amely
qualcunque:   akármilyen, bármilyen
quando:   mikor; amikor
quandocunque:   akármikor, bármikor
quante:   mennyi, hány; amennyi, ahány
quanto:   amennyire, annyira mint
quanto ... tanto:   minél ... annál
quanto a:   ami ...-t illeti
quare:   miért, mi okból/célból; azért, annak okáért, minélfogva; amiért
quasi:   szinte, majdnem, csaknem; bizonyos értelemben, ha úgy vesszük
quasi que:   mintha
que (kérdő névm):   mi
que (vonatkozó névm):   aki(t), akik(et), ami(t), amik(et), amely(et), amelyek(et)
que (ksz):   hogy
qui:   ki(t), kik(et); aki(t), akik(et)
de qui:   (a)ki(k)nek a(z), (a)ki(k)é
quia:   mert, mivel, minthogy
quicunque:   akárki(t),bárki(t), aki(t) csak
quo (hsz):   hova, hová; ahova, ahová; ezáltal, ezért
quo (ksz):   azért / avégett / a célból hogy
re:   -ról/ről, felől, -re vonatkozóan, -t illetőleg
retro:   hátra(felé), vissza(felé); azelőtt, ezelőtt
a retro:   hátrafelé, visszafelé
salvo:   -n kívül; -t leszámítva, ha nem volna ...
salvo que:   hacsak / hogy / mintha nem; anélkül, ha az/ez nem volna
satis:   elég; meglehetősen
esser satis:   vmi elég
haber satis:   elege van
satis de (tempore, etc.):   elég (idő stb.)
se:   visszaható nm magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk
secundo:   szerint, mentén
secundo que:   aszerint hogy; amennyiben; úgy ... mint
sed:   de
semper:   mindig
si (hsz):   így, úgy; ilyen, olyan; <önálló igenlőszócska> igen
si ... como:   olyan ..., mint
si (ksz):   ha, vajon
si non:   mert/vagy különben; mert ellenkező esetben; ha(csak) nem; kivéve ha/hogy
sia:   legyen
sia ... sia:   legyen (ez) ... vagy legyen (az), legyen bár ... vagy, akár ... akár
qual que sia:   akármilyen, bármilyen
sin:   nélkül, híján
sol:   egyedüli, egyetlen
viver sol:   egyedül él
sentir se sol:   egyedül érzi magát
solo:   csupán, csak
non solo ... ma anque:   nem csak ... henm ... is
su:   a(z) ő ...-(j)a/(j)e
sub:   alatt, alá, alól; -nál/nél lejjebb, -n alul
subinde:   rögtön/követlenül utána, azonnal, haladéktalanul; ismételten, többször, gyakran, időről időre, újra meg újra
subito:   hirtelenül, váratlanul
subtus:   lent, alul, alant; alatt(a); alá(ja)
sue:   övé, a(z) ő ...-(j)a/(j)e
super (ej):   fölött, a tetején, -on/en/ön; fölé, a tetejére, -ra/re; -n fölül/túl; -ról/ről (szólva), felől
super (hsz):   fent, felül, felette, a tetején
super toto:   mindenekfelett, mindenekelőtt, legfőképp
supra (ej):   fölött, -n fölül, -n túl
supra (hsz):   a tetején, fent, felül, felette
sur:   -on/en/ön, a tetején; -ra/re, a tetejére
tal:   mn ilyen, olyan; ilyenfajta, olyanfajta
tal e tal:   ilyen és ilyen, ez és ez
talmente:   hsz ilyen, olyan; ennyire, annyira
un libro talmente belle:   egy ilyen szép könyv
tamen:   azonban, mégis, mindamellett, annak ellenére, jóllehet, habár
tante:   ennyi, annyi; valamennyi (= bizonyos mennyiségű), ennyi meg ennyi
tante per cento:   ennyi meg ennyi százalék
tante ... como:   annyi ... mint
tanto:   ennyire, annyira; így, úgy; ennyit, annyit
tanto ... como:   úgy/annyira ... mint
in tanto que:   mivel, minthogy
tanto plus ... que:   annál (is) inkább, hogy
quanto ... tanto:   minél ... annál
tarde:   mn késő, kései; lassú, nehézkes; hsz későn
plus tarde:   későbbi, azt követő; később; azután, utóbb
al plus tarde:   legkésőbb(en)
te:   téged, neked; magad(at)
tosto:   nemsokára, rövidesen, hamar; mindjárt, azonnal, rögtön
plus tosto:   inkább
si tosto que:   mihelyt, (rögtön) amint, amikor
tote:   mindegyik, minden; egész
tote le (homines):   minden (ember)
totos:   mindnyájan, mindenki
de tote (le) corde:   teljes szívből, meggyőződéssel, örömest, készséggel
tote (le) duo:   mindkét
totevia:   mégis, de azért, ennek ellenére
toto (fn):   minden
le toto:   az egész
super toto:   mindenekfölött
ante toto:   mindenekelőtt
 post toto:   végül is, végtére is, mindennek ellenére
del toto:   egyáltalá(ba)n
in toto:   teljes egészében; teljesen, egészen
toto (hsz):   teljesen, egészen
trans:   -n át, -n keresztül; -n felül, -n túl; túlsó oldalán/oldalára
troppo:   túl, túl sok
troppo (de) (libros, etc.):   túl sok (könyv ...) <megszámlálható főnevekkel>
troppo (de) (aqua, etc.):   ttúl sok (víz ...) <megszámlálhatatlan főnevekkel>
de troppo:   fölösleges, fölös számú, több (mint amennyi kellene)
tu:   te; a(z) te ...-d
tue:   tiéd, a(z) te ...-d
tunc:   akkor


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.