Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szóalkotás

Vegyes szóalkotás (összetétel szóképzéssel)

163. §

Az előtagokkal vagy önálló szavakkal történő SZÓÖSSZETÉTEL gyakran együtt jár TOVÁBBI SZÓKÉPZÉSsel. (Vö. 155. §.) Az olyan szó, mint az infiltrar ‘átitat, beszivárogtat’ szigorúan véve nem az in- és filtrar összetétele, hanem az in- ‘be-’ és filtro ‘szűrő’ tagok kapcsolatának továbbképzése -ar igevégződéssel. Hasonlóképpen a heliocentric ‘heliocentrikus’ sem az (egyébként nem létező) heliocentro szó származéka, hanem a helio- ‘nap-’ és centro ‘központ’ tagok -ic melléknévképzővel alkotott származéka. További példák:

semi- + cupa ‘kád, dézsa’ + -io > semicupio ‘ülőfürdő’
uni- + latere ‘oldal’ + -al > unilateral ‘egyoldalú, féloldali’
re- + fresc ‘friss’ + -ar > refrescar ‘felfrissít’
ad- + commode ‘kényelmes, megfelelő, alkalmas’ + -ar > accommodar ‘hozzáigazít, (hozzá)alkalmaz; elsimít, összebékít’

További példák találhatók még a számnévi összetételeknél (128. §), mivel ezek esetén a vegyes szóalkotás igen gyakori. A vegyes szóalkotásmódra nem vonatkoznak további speciális meglátások. Azonban az új alkotásoknál két analógiát is kell figyelembe venni (egyszer az összetételre, egyszer a képzésre), melyeknek külön-külön termékeny szóalkotási mintának kell lenniük. Ennek következtében a semicupio az elszigetelt -io képző miatt nem javasolt képzési modell, de a refrescar megfelelő minta a repatriar ‘hazatelepít, hazatelepül’ (< patria ‘haza, szülőföld’), impipar ‘betesz/(be)töm a pipájába/csövébe’ (< pipa ‘cső, síp, pipa’) stb.

N. B. E szóalkotásmód esetén a második tag időnként megváltozott tőalakban használatos; ezekről a tőalakokról az analóg képzésekből tájékozódhatunk. Pl. mille ‘ezer’ + -enn- (< anno) ‘év’ + -io > millennio ‘millennium, ezer év(es évforduló)’.

164. §

A főnévi és igei utótagú vegyes szóképzések melléknevet eredményeznek, ha a képző helyén melléknévi végződés van (-e; vagy semmi, ha az eredmény egyébként alakilag lehet melléknév). Példák:

collo ‘nyak’ + late ‘széles’ > laticolle ‘vastagnyakú’
flor ‘virág’ + albe ‘fehér’ > albiflor 'white-flowered'
forma ‘forma’ + cruce ‘kereszt’ > cruciforme ‘kereszt alakú’
latere ‘oldal’ + multe ‘sok’ > multilatere ‘sokoldalú, többoldalú’
linea ‘vonal’ + mixte ‘kevert, vegyes’ > mixtilinee ‘kevert/vegyes vonalú’
lingua ‘nyelv’ + crasse ‘háj, zsír’ > crassilingue ‘nehezen forgó nyelvű, kásás beszédű’
modo ‘mód’ + omne ‘minden’ > omnimode ‘sokféle, változatos’
pede ‘láb’ + sol ‘egyedül’ > solipede ‘féllábú’
remo ‘evező’ + tres ‘három’ > trireme ‘háromsorevezős’
rostro ‘csőr’ + hamo ‘kampó, horog’ > hamirostre ‘kampóscsőrű’
sono ‘hang’ + unda ‘hullám’ > undisone ‘hullámszerűnek hangzó’
syllaba ‘szótag’ + poly- ‘sok’ > polysyllabe ‘többszótagú’
coler ‘(meg)művel, termeszt’ + vino ‘bor’ > vinicole ‘borterm(el)ő, szőlőterm(el)ő’
fluer ‘folyik’ + melle ‘méz’ > melliflue ‘mézédes, méztartalmú’
franger ‘tör’ + saxo ‘szikla, szirt, kő(zet)’ > saxifrage ‘kőtörő’
fugir ‘(el)menekül’ + verme ‘féreg’ > vermifuge ‘féregűző’
loquer ‘beszél’ + ventre ‘has’ > ventriloque ‘hasbeszélő’
parer ‘szül’ + vive ‘élő’ > vivipare ‘elevenszülő’
vomir ‘hány, okád’ + igne ‘tűz’ > ignivome ‘tűzokádó’
vorar ‘(fel)fal, (el)nyel, zabál’ + carne ‘hús’ > carnivore ‘húsevő’ stb.

E szóalkotások mindegyike mintaként szolgálhat további olyan szavak képzésére, amelyekben a fenti második összetételi elemek egyike szerepel. Ezen elemek szabadon kombinálódó utótagként használhatók.

A kötőhangzó az így kialakuló utótag része lesz, amint ezt az alábbi példák mutatják:

-iforme: gambiforme ‘lábszár alakú’; milliforme ‘ezeralakú’
-ilingue: acutilingue ‘éles nyelvű’; lentilingue ‘lassan forgó nyelvű’
-ipede: cervipede ‘szarvaslábú’; unipede ‘féllábú, egylábú’
-isone: americanisone ‘amerikainak hangzó’; tonitrisone ‘mennydörgésszerűen hangzó’
-icole: pinicole ‘fenyőtermesztő’; capillicole ‘hajnövesztő’
-iloque: multiloque ‘sokat beszélő, bőbeszédű’; folliloque ‘őrültként/tébolyultan beszélő’
-ipare: bufonipare ‘varangyot szülő’; ignipare ‘tüzet szülő, tüzet hozó’
-ivome: injuriivome ‘sértéseket okádó’; aurivome ‘aranyat okádó’ stb.

N. B. A fenti utótagok egyben a megfelelő főnevek, illetve igék összetételekben előforduló alakváltozatai. Amennyiben ezeknek a főneveknek és igéknek származékaik vannak, ez utóbbiak szintén használhatók a fenti példákkal párhuzamos összetételekben. Pl. minthogy az -icole a coler igéből ered és a coler-nek olyan származékai vannak, mint cultor, cultura stb., minden -icole végű szóhoz képezhető -cultor, -icultura stb. végű pár. Ugyanígy alkothatók az acutilingual, tonitrisonante, pinicultura, multiloquentia, igniparente stb. szavak.

165. §

Az elöljárószók és kötőszók között sok összetettet találhatunk, de ezek alapján új képzések nem alkothatók. Szigorúan véve e szófajok esetén nem is beszélhetünk szóalkotásról. Az olyan alakok, mint depost, proque, malgrado stb. egyediek és nem lehetnek alapjai mintái képzéseknek.

Meg kell azonban jegyezni, hogy számos elöljárószónak van que-vel összetett (külön- vagy egybeírt) párja a kötőszavak közt. Példák:

ante ‘előtt’: ante que ‘mielőtt/inkább (mint)hogy’
depost ‘azután; később’: depost que ‘(a)mióta (csak); azóta hogy; mivel; minthogy’
durante ‘alatt <időben>’: durante que ‘(a)míg; mialatt; miközben’
malgrado ‘ellenére; dacára’: malgrado que ‘(ám)bár; habár; noha’
per ‘át; keresztül; által’: perque ‘mert; mivel’
post ‘után’: post que ‘miután; mert’
pro ‘-ért’: proque ‘mert; mivel’
salvo ‘-n kívül; -t leszámítva’: salvo que ‘hacsak/hogy/mintha nem’
secundo ‘szerint, mentén’: secundo que ‘aszerint hogy; amennyiben; úgy ... mint’
ultra ‘-n túl; -n felül’: ultra que ‘azon felül, hogy; eltekintve attól, hogy’
viste ‘-ra tekintettel; -hoz képest’: viste que ‘tekintve, hogy’

Az elöljárószóként használatos egyéb szavak, mint considerante, excepte stb. is állhatnak kötőszóként que hozzáadásával.

Considerante su etate, ille es multo vivace
‘(Ő hn) A korát tekintve nagyon élénk’

Considerante que ille es multo vetule, ille es bastante vivace
‘Tekintve, hogy (ő hn) nagyon öreg, (ő hn) még eléggé élénk.’

166. §

Igen számos elöljárószói és kötőszói funkciójú szókapcsolat létezik, és újak is képezhetők ugyanolyan szabadon, mint a magyarban az összetett névutók és kötőszavak.

con le exception de
‘... kivételével’

per medio de
‘... által, ... révén, ... segítségével’

in respecto a
‘tekintettel ...-ra, ami ...-t illeti, ...-re vonatkozóan, ...-val kapcsolatban’

pro le beneficio de
‘... javára, ... érdekében, ... kedvéért’

supponite que
‘feltéve, hogy ...’

167. §

N. B. Ha a gyakorlat megkívánja, két elöljárószót kombinálhatunk az angol in between ‘közben, közte; tkp. közöttben (-ban+között)’, spanyol de entre ‘közül; tkp. közöttből (-ból+között)’ mintájára. Ezekben a második elöljárószó az általános viszonyt fejezi ki, az első pedig az irányt egyértelműsíti.

Io va a in le foresta
‘Az erdőbe <az erdő belsejébe> megyek’

(Io va in le foresta
‘Az erdőben megyek vagy Az erdőbe megyek’

illo cadeva a inter le libros
‘(Az sn) Leesett a könyvek közé <könyvek közötti helyre>’

illa te accompaniara usque a trans le montanias
‘(Ő nn) El fog kísérni a hegyeken túlra’


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.