Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szóalkotás

Főnév képzése főnévből

138. §

Főnevek főnevekből az alább felsorolt képzők segítségével képezetők. Az -o végű, hímnemű élőlényt jelentő szavak nőnemű alakjához l. 24. §.

N. B. A csillaggal megjelölt képzők előtt tővégi -c írása megváltozhat – a és o előtt -ci-re, illetve e és i előtt -ch-ra –, hogy a kiejtés megmaradjon, vö. 137. §, 3. bekezdés.

-*ada
 1. ‘...-ból készült termék’ pl. limon ‘citrom’ > limonada ‘limonádé, citromlé’;
  Új képzés: persica ‘őszibarack’ > persicada ‘őszibaracklé’;
 2. ‘...-ból álló sorozat, ...-sor’ pl. columna ‘oszlop’ > columnada ‘oszlopsor’;
  Új képzés: fenestra ‘ablak’ > fenestrada ‘ablaksor’
  Megjegyzés: Igei alapú képzéseit l. 152. §.

-*age
(ejtsd: -aje)
‘...-ból álló gyűjtemény, ...-k <mint gyűjtőfogalom>’ pl. folio ‘levél’ > foliage ‘levélzet, lomb’;
Új képzés: fructo ‘gyümölcs’ > fructage ‘gyümölcs(termés)’
Megjegyzés: További, a-val vagy o-val kezdődő képzők előtt -agi- alakúvá válik. Igei alapú képzéseit l. 152. §.
-*alia
‘...-ból álló értéktelen gyűjtemény, értéktelen ...-k <mint gyűjtőfogalom>’ pl. ferro ‘vas’ > ferralia ‘ócskavas, vashulladék’;
Új képzés: papiro ‘papír’ > papiralia ‘papírhulladék’, ill. ‘használt papírok, jegyzetpapír-halmok’.
-ano / -iano; -ana / -iana
 1. ‘...-beli lakos, polgár, szülött’ pl. Africa ‘Afrika’ > africano ‘afrikai (férfi)’;
  Új képzés: Atlanta > atlantano ‘atlantai lakos’;
 2. ‘... nyelve’ pl. Italia ‘Olaszország’ > italiano ‘olasz (nyelv)’;
  Új képzés: Samoa ‘Szamoa’ > samoano ‘szamoai (nyelv)’;
 3. ‘... követője vagy támogatója, ...-án(us)’ pl. Mohammed ‘Mohamed’ > mohammedano ‘mohamedán, muszlim (hívő)’;
  Új képzés: Wesley > wesleyano ‘wesleyánus’
Megjegyzés: Hely- és személynevekkel használatos. Személynevek, valamint nem -a-ra vagy -o-ra végződő helynevek esetén a jobb hangzást biztosító -iano változatot részesítsük előnyben, pl. Marte ‘Mars’ > martiano ‘marslakó’. E képző melléknévi alakja -an (-ian). Az 1. és 3. jelentések nőnemű formája: -ana (-iana). Az 1. és 2. jelentés szinonim képzője -*ese. Az 1. és 3. jelentésben szinonim képző az -ita
.
-ario / -aria
 1. ‘...-val kapcsolatos vagy ...-val jellemezhető személy’ pl. mission ‘misszió, küldetés’ > missionario ‘misszionárius, hittérítő’;
  Új képzés: ferrovia ‘vasút’ > ferroviario ‘vasutas’.
  Megjegyzés: Szinonimái az -*ero és -ista, azonban az -*ero hangsúlyozottabban utal a foglalkozásra, míg az -ista magában foglalja a (szakmai vagy hobbijellegű) elmélyedést egy adott rendszerben, tudományban, művészetben stb. Gyakran lehetséges azonban párhuzamos alak -*ero és -ista képzőkkel is. Melléknévi formája az -ari, nőnemű megfelelője az -aria.
 2. ‘...-ból álló gyűjtemény, ...-k (mint gyűjtőfogalom)’ pl. vocabulo ‘szó’ > vocabulario ‘szótár’; herba ‘lágyszárú növény, fű’ > herbario ‘növénygyűjtemény’;
  Új képzés: proverbio ‘közmondás’ > proverbiario ‘közmondás-gyűjtemény’; insecto ‘rovar’ > insectario ‘rovargyűjtemény’;
 3. ‘...-t tartalmazó hely’ pl. grano ‘(gabona)szem, mag’ > granario ‘magtár’;
  Új képzés: feno ‘széna’ > fenario ‘szénapajta, csűr’

-*astro / -*astra
 1. ‘gyatra, silány, értéktelen ...’ pl. poeta ‘költő’ > poetastro ‘fűzfapoéta’;
  Új képzés: judice ‘bíró’ > judiciastro ‘tévesen ítélő bíró’;
 2. ‘a szülő újranősülésével rokonná vált személy, mostoha-...’ pl. patre ‘apa’ > patrastro ‘mostohaapa’
Megjegyzés: Hímnemű élőlényeket jelentő szavakkal használatos. Nőnemű megfelelője az -*astra.
-*ata
‘a(z) ... tartalma’, vagy ‘egy ...-ban található mennyiség’ pl. coclear ‘kanál’ > coclearata ‘(egy) kanál(nyi mennyiség)’;
Új képzés: calice ‘kehely, serleg’ > caliciata ‘(egy) kehely(nyi)/serleg(nyi) (mennyiség)’
-*ato
‘a(z) ... funkciója, helyzete, rangja, fennhatósága, hivatali ideje vagy területe’ pl. duce ‘herceg’ > ducato ‘hercegség’; novicio ‘novícius; kezdő’ > noviciato ‘noviciátus, próbaidő’;
Új képzés: capitano ‘kapitány, százados’ > capitanato ‘kapitányi/századosi rang’; discipulo ‘tanítvány, követő’ > discipulato ‘időszak, amikor valaki tanítvány, követő’
-*eria
(ejtsd: -ería)
 1. ‘a hely, ahol a ...-t készítik, megmunkálják, tartják vagy árusítják’ pl. lacte ‘tej’ > lacteria ‘tejgazdaság, tejüzem, tejcsarnok’;
  Új képzés: instrumento ‘szerszám’ > instrumenteria ‘szerszámüzlet’;
 2. ‘a ... művészete, előállítása, kereskedelme, a vele való munka gyakorlása; valamint ezek eredménye’ pl. drappo ‘szövet, anyag’ > drapperia ‘szövetkereskedelem’;
  Új képzés: arco ‘íj’ > archeria ‘íjászat’;
 3. ‘...(-hoz hasonló)-ként való viselkedés’ pl. diabolo ‘ördög’ > diaboleria ‘ördöngösség’;
  Új képzés: clown ‘bohóc, pojáca’ > clowneria ‘bohócszerep; bohóckodás, pojácáskodás’
Megjegyzés: Az 1. és 2. értelemhez tartozó személynévképző az -*ero. Egybeesik az -*ero + -ia képzőösszetétellel. Igei alapú képzéseit l. 152. §.
-*ero / -*era
‘az, aki ...-val dolgozik vagy kereskedik’ pl. barba ‘szakáll’ > barbero ‘borbély, fodrász’; banca ‘bank’ > banchero ‘bankár’;
Új képzés: ambulantia ‘mentőautó, tábori kórház’ > ambulantiero ‘mentősofőr’
Megjegyzés: Az -ia képzős származékai egybeesnek az -*eria-val képzett szavakkal. A hozzátartozó melléknevek képzője gyakran -ari. A nőnemű megfelelője az -era. Szinonimája az -ario és az -ista.
-*ese
 1. ‘...-beli lakos, polgár, szülött’ pl. Geneva ‘Genf’ > genevese ‘genfi (lakos)’;
  Új képzés: Salamanca > salamanchese ‘salamancai (lakos)’;
 2. ‘... nyelve’ pl. Japon ‘japán’ > japonese ‘japán (nyelv)’;
  Új képzés: Brooklyn > brooklynese ‘brooklyni nyelvjárás’
Megjegyzés: Nincs külön nőnemű formája (ennek ellenére a nyelvhasználatban előfordul az -*ese képző nőnemű -*esa párja, pl. francesa ‘francia nő’, anglesa ‘angol nő’), ellentétben a rokon értelmű -ano/-iano-val. Az 1. jelentésben további -ita szinonimája van. Melléknévi megfelelője az azonos alakú -*ese (l. 139. § lentebb).
-*essa
 1. ‘nőnemű ...; ...-nő’ pl. tigre ‘tigris’ > tigressa ‘nőstény tigris’;
  Új képzés: vulpe ‘róka’ > vulpessa ‘nőstény róka’;
 2. ‘... felesége; ...-né’ pl. conte ‘gróf’ > contessa ‘grófné’;
  Új képzés: mayor ‘polgármester’ > mayoressa ‘polgármesterné’; inca ‘inka’ > inchessa ‘az inka felesége’
Megjegyzés: A rokon értelmű -a végződés használandó inkább helyette, ha a hímnemű alak -o végű. L. 24. §.
-eto
‘... fákból álló erdő, liget’ pl. pino ‘fenyő(fa)’ > pineto 'pine grove';
Új képzés: orangiero ‘narancsfa’ > orangiereto ‘narancs(fa)liget’
-*etto / -*etta
‘kis, kicsi, kisebb ...’, kicsinyítő képző pl. hacha ‘fejsze, balta’ > hachetta ‘kis balta’; pacco ‘csomag, göngyöleg’ > pacchetto ‘kisebb csomag’;
Új képzés: boteca ‘bolt, üzlet’ > botechetta ‘boltocska, kis üzlet’; uxor ‘feleség’ > uxoretta ‘kis feleség’; poeta ‘költő’ > poetetto, poetetta ‘költőcske, kis költő (hn és nn)’
Megjegyzés: Az -o és -a végződés hím-, ill. nőnemet fejez ki. Ha nincs természetes nem, akkor az -a végű szavakhoz a -*etta forma járul, a többihez az -*etto.
-ia
(ejtsd: '-ia)
‘a(z) ...-khoz tartozó (vagy ...-ról elnevezett) ország, tartomány vagy terület’ pl. arabe ‘arab’ > Arabia ‘Arábia’;
Új képzés: Tocharo ‘tokhár (férfi)’ > Tocharia ‘Tokharisztán’; Wilson > Wilsonia
Megjegyzés: Népek és személyek neveivel használatos. Melléknévi alapú képzéseit l. 141. §.
-ia
(ejtsd: -ía)
 1. ‘a(z) ... állapota, minősége, helyzete vagy fennhatósága’ pl. abbate ‘apát’ > abbatia ‘apáti rang, méltóság’;
  Új képzés: capitano ‘kapitány, százados’ > capitania ‘kapitányi, századosi rang’;
 2. ‘a(z) ... művészete, tudománya vagy gyakorlása, ill. az ezzel kapcsolatos hivatás, intézmény’ pl. geologo ‘geológus’ > geologia ‘geológia’; idolatra ‘önimádó’ > idolatria ‘önimádat’;
  Új képzés: radiotoxicologo ‘radiotoxikológus’ > radiotoxicologia ‘radiotoxikológia’; heliolatra ‘napimádó’ > heliolatria ‘napimádat’; bottinero ‘cipész’ > bottineria ‘cipészmesterség, cipészműhely’
Megjegyzés: Általában összetett szavakkal használatos. Egybeesik az -*eria képzővel, ha -*ero képzős szóhoz járul. Melléknévi alapú képzéseit l. 141. §.
-ica
‘a(z) ...-val kapcsolatos tudomány, vagy a(z) ... tanulmányozása’ pl. electron ‘elektron’ > electronica ‘elektronika’;
Új képzés: phonema ‘fonéma’ > phonemica ‘fonemika’
Megjegyzés: Elsősorban az -ic képzős melléknevekkel (vö. 139. §) és az -ico képzős főnevekkel párban használatos.
-ico
‘a(z) ...-val kapcsolatos tudományban vagy művészetben járatos’ pl. historia ‘történelem’ > historico ‘történész’;
Új képzés: theoria ‘elmélet, teória’ > theorico ‘elméleti szakember, teoretikus’
Megjegyzés: Elsősorban az -ic képzős melléknevekkel (vö. 139. § lentebb) párban használatos.
-*iera
 1. ‘ami ... tárolására, tartására, fedésére vagy védelmére használatos’ pl. sucro ‘cukor’ > sucriera ‘cukortartó’;
  Új képzés: bira ‘sör’ > biriera ‘sörösüveg, sörösdoboz, söröskorsó’;
 2. ‘mező, föld, bánya stb., ahol ... nő vagy található’ pl. ris ‘rizs’ > risiera ‘rizsföld’;
  Új képzés: baca ‘bogyó’ > bachiera ‘bogyós gyümölcsös(kert)’

-*iero
‘...-t adó vagy termő fa, cserje, növény stb.’ pl. amandola ‘mandula’ > amandoliero ‘mandulafa’;
Új képzés: corco ‘parafa (anyag)’ > corchiero ‘paratölgy’
Megjegyzés: Az -a végű gyümölcsnevekhez gyakran -o végű fanév társul (pl. persica – persico, pira – piro). Ilyen esetekben az -*iero képzős szavak az -o végűek szinonimái.
-il
‘hely, ahol a(z) ...-t tartják; -ól’ pl. can ‘kutya’ > canil ‘kutyaól, kennel’;
Új képzés: tauro ‘bika’ > tauril ‘bikakarám’
Megjegyzés: Állatnevekkel használatos.
-ina
‘anyag, amely ...-ból készült, amelyet ... jellemez, amely ...-val kapcsolatos’ pl. caseo ‘túró, sajt’ > caseina ‘kazein, tejfehérje’;
Új képzés: globulo ‘golyó(cska); vértestecske’ > globulina ‘globulin’
Megjegyzés: Főként szaknyelvi (kémiai) képző.
-ismo
 1. ‘állapot, gyakorlat, amikor valaki vagy valami ...; -izmus’ pl. despota ‘zsarnok, despota’ > despotismo ‘zsarnokság, despotizmus’;
  Új képzés: gigante ‘óriás’ > gigantismo ‘óriásnövés’;
 2. ‘[Orv.] a ...-többletből eredő rendellenes állapot’ pl. plumbo ‘ólom’ > plumbismo ‘ólommérgezés’;
  Új képzés: caffeina ‘koffein’ > caffeinismo ‘koffeinizmus’;
 3. ‘...-tól eredő (vagy ...-val kapcsolatos) tanítás vagy gyakorlat’ pl. Calvin ‘Kálvin’ > calvinismo ‘kálvinizmus’;
  Új képzés: Tito > titoismo ‘titoizmus’;
 4. ‘valami, ami ...-ra (vagy a ... nyelvére) jellemző’ pl. hellen ‘hellén’ > hellenismo ‘hellenizmus’;
  Új képzés: Brooklyn > brooklynismo ‘brooklynizmus, brooklyni nyelvi sajátosság’
Megjegyzés: Gyakran az -ista végű főnevekkel és az -isar végű igékkel párban használatos. Felfogható az -isar származékának is ‘...-(izál)ás művelete, eljárása, gyakorlata stb.’ jelentésben. Melléknévi alapú képzéseit l. 141. §.
-ista
 1. ‘aki a(z) ... művészetét, tudományát gyakorolja; -ista’ pl. biologia ‘biológia’ > biologista ‘biológus’; tympano ‘dob’ > tympanista ‘dobos’;
  Új képzés: radiographia ‘röntgenvizsgálat’ > radiographista ‘röntgenorvos’; saxophono ‘szaxofon’ > saxophonista ‘szaxofonos’;
 2. ‘a(z) ... tan(ának) követője; -ista’ pl. Calvin ‘Kálvin’ > calvinista ‘kálvinista’; evolution ‘evolúció’ > evolutionista ‘evolucionista’;
  Új képzés: Cesare ‘Cézár’ > cesarista ‘Cézár párti/híve’; collaboration ‘együttműködés, kollaboráció’ > collaborationista ‘kollaboráns, (ellenséggel) együttműködő (személy)’
Megjegyzés: Gyakran az -ismo végű főnevekkel és az -isar végű igékkel párban használatos. Felfogható az -isar származékának is ‘...-(izál)ó, ...-(izál)ásban hívő személy’ jelentésben. Az 1. jelentésben az -ario és -*ero szinonimája. Melléknévi alapú képzéseit l. 141. §.
-ita
 1. ‘...-beli lakos, polgár, szülött’ pl. Neapole ‘Nápoly’ > neapolita ‘nápolyi (lakos)’;
  Új képzés: Brooklyn > brooklynita ‘brooklyni lakos’;
 2. ‘... tagja, követője vagy híve’ pl. Jacobo ‘Jakab’ > jacobita ‘jakobinus’;
  Új képzés: Truman > trumanita ‘Truman híve’
Megjegyzés: Nincs külön nőnemű formája, ellentétben a rokon értelmű -ano/-iano-val. Az 1. jelentésben további -*ese szinonimája van.
-ite
‘kőzet vagy más ásvány, amely ...-t tartalmaz, ...-ra hasonlít, ...-val jellemezhető, ...-val kapcsolatos’ pl. ligno ‘fa (anyag)’ > lignite ‘lignit’; meteoro ‘meteor’ > meteorite ‘meteorit’;
Új képzés: Wyoming > wyomingite ‘wyomingit’
Megjegyzés: Főként szaknyelvi (ásványtani) képző.
-itis
‘a(z) ... gyulladásos betegsége’ pl. appendice ‘függelék, toldalék, (féreg)nyúlvány’ > appendicitis ‘féregnyúlvány-gyulladás’;
Új képzés: esophago ‘nyelőcső’ > esophagitis ‘nyelőcsőgyulladás’
Megjegyzés: Testrészek nevével használatos, főként szaknyelvi (orvosi) képző.
-oide
‘valami, ami ...-ra hasonlít vagy ... alakú; -oid’ pl. anthropo- ‘ember-’ > anthropoide ‘emberszabású (majom)’; globo ‘gömb, golyó, glóbusz’ > globoide ‘globoid, földgömb alakú test’;
Új képzés: entomo- ‘rovar-’ > entomoide ‘rovarféle’; disco ‘korong, tárcsa’ > discoide ‘diszkoid, korong alakú test/folt’
Megjegyzés: Főként szaknyelvi képző. Gyakran az -oide végű melléknevek főnevesedett formájának tekinthető.
-osis
‘a(z) ... rendellenes helyzete, állapota, vagy folyamata, a(z) ... által okozott vagy ...-val jellemezhető helyzet, állapot, folyamat; -ózis’ pl. neuro- ‘ideg’ > neurosis ‘neurózis’; tuberculo ‘dudor, bütyök, gumó’ tuberculosis ‘tuberkulózis’;
Új képzés: halito ‘lehelet’ > halitosis ‘bűzös lehelet, (kórosan) rossz szájszag’
Megjegyzés: Főként szaknyelvi (orvosi) képző. A melléknévi megfelelők képzője az -otic.

lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.