Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szóalkotás

Melléknév képzése főnévből

139. §

MELLÉKNEVEK FőNEVEKBőL az alább felsorolt képzők segítségével képezetők. A melléknévszerűen használt főnévi értelmező jelzőkről l. 30. §. N. B. A csillaggal megjelölt képzők előtt tővégi -c írása megváltozhat – a és o előtt -ci-re, illetve e és i előtt -ch-ra –, hogy a kiejtés megmaradjon, vö. 137. §, 3. bekezdés.

-al, -ar, -ial
‘...-hoz tartozó, ...-ra jellemző stb.’ pl. natura ‘természet’ > natural ‘természetesen’;
Új képzés: veneno ‘méreg’ > venenal ‘méreg-’
Megjegyzés: Ez a legáltalánosabb és a legkevésbé specializált melléknévi képző. Az -ar változata részesítendő előnyben l-et tartalmazó főnevekkel kapcsolódva, pl. bussola ‘tájoló, iránytű’ > bussolar ‘tájoló-, iránytű-’. Az interrogatorial típus képezhető egyrészt az interrogatorio ‘kihallgatás, vallatás’ szóból, másrészt (az -ial képzőváltozattal) az interrogator ‘kihallgató, vallató, kérdező, vizsgáztató’ főnévből. E mintánál az -ial variáns használata a preferált.
-an, -ian
‘...-hoz tartozó’, különösen ‘...-ban lakó’ pl. urbe ‘város’ > urban ‘városi’; Mohammed ‘Mohamed’ > mohammedan ‘muzulmán, muszlim’; Africa ‘Afrika’ > african ‘afrikai’;
Új képzés: Tolstoi ‘Tolsztoj’ > tolstoian ‘tolsztoji’; Asia ‘Ázsia’ > asian ‘ázsiai’
Megjegyzés: Hely- és személynevekkel használatos. Személynevek, valamint nem -a-ra vagy -o-ra végződő helynevek esetén a jobb hangzást biztosító -ian változatot részesítsük előnyben, pl. Zamenhof > zamenhofian ‘zamenhofi’, de szintén Canada ‘Kanada’ > canadian ‘kanadai’. E képző főnévi alakja -ano (-iano), nőnemben -ana (-iana).
-ari
‘...-hoz tartozó, ...-ból álló’ pl. legenda ‘legenda’ > legendari, ‘legendás’; fragmento ‘töredék’ > fragmentari ‘töredékes’;
Új képzés: vestimento ‘ruha, öltözék’ > vestimentari ‘ruha-, konfekció-’
Megjegyzés: Az -ario, -*ero és -*iero képzős főnevek melléknévi alakjaként szolgál. Az -er és -ier alakváltozatokat lehet használni az -*ero, illetve -*iero főnévképzők párjaként.
-ate
‘...-val (...-kkal) rendelkező’ pl. barba ‘szakáll’ > barbate ‘szakállas’; vertebra ‘gerinc’ > vertebrate ‘gerinces’;
Új képzés: anello ‘gyűrű’ > anellate ‘gyűrűs’
Megjegyzés: Egybeesik az -ar típusú igék múlt idejű melléknévi igenevével, pl. anellar ‘(meg)gyűrűz’ > anellate ‘(meg)gyűrűzött’.
-*esc
  1. ‘olyan, mint ...; ...-hoz hasonló; ...-ra jellemző; ...-szerű’ pl. gigante ‘óriás’ > gigantesc ‘óriási’;
    Új képzés: elephante ‘elefánt’ > elephantesc ‘elefántszerű’;
  2. ‘... mód(já)ra alkotott, készült stb.; ... stílusú’ pl. arabe ‘arab’ > arabesc ‘arabos, arab/mór stílusú’;
    Új képzés: Chopin > chopinesc ‘chopines, Chopin-stílusú’

-*ese
‘...-hoz tartozó’, különösen ‘...-ban lakó’; pl. China ‘Kína’ > chinese ‘kínai’;
Új képzés: Ural ‘Urál’ > uralese ‘uráli’
Megjegyzés: Hely- és személynevekkel használatos. Az -*ese képzős főneveket l. 138. § fentebb.
-ic
‘...-hoz tartozó, ...-val jellemezhető, kapcsolatos’ pl. cubo ‘kocka, köb’ > cubic ‘kocka alakú, köb-’; nostalgia ‘nosztalgia’ > nostalgic ‘nosztalgikus’;
Új képzés: Bosporo ‘Boszporusz’ > bosporic ‘boszporuszi’
-ifere
‘...-t adó, termő, eredményező’ pl. cono ‘kúp, toboz’ > conifere ‘nyitvatermő’; carbon ‘szén’ > carbonifere ‘széntartalmú’;
Új képzés: fungo ‘gomba’ > fungifere ‘gombatermő’
-ific
‘...-t létrehozó, okozó’ pl. pace ‘béke’ > pacific ‘békés, békeszerető, csendes’;
Új képzés: lumine ‘fény’ > luminific ‘fénytermelő’
-in
‘...-hoz tartozó, ...-val kapcsolatos stb.’ pl. alcali [Vegy.] ‘lúg’ > alcalin ‘lúgos, alkalikus’; can ‘kutya’ > canin ‘kutya-’;
Új képzés: mure ‘egér’ > murin ‘egér-’
Megjegyzés: Főleg állatnevekkel használatos. A főnevesedett -ino, -ina alakok használhatóak állatok kicsinyeinek megnevezésére.
-ista
‘...-izmushoz vagy ...-istához tartozó’ pl. evolution ‘evolúció’ > evolutionista ‘evolucionista’;
Új képzés: inflation ‘infláció’ > inflationista ‘inflációs, inflációpárti’
Megjegyzés: Nincs különbség az -ista képzős, értelmezői jelzőként használt főnevekkel.
-oide
‘olyan, mint ..., ... alakú’ pl. negro ‘néger’ > negroide ‘negroid’;
Új képzés: disco ‘korong, tárcsa’ > discoide ‘diszkoid, korong alakú’
Megjegyzés: Főként szaknyelvi képző. Alakváltozás nélkül főnevesedik.
-ose, -iose
‘...-val rendelkező, ...-ban bővelkedő, ...-ra jellemző’ pl. joco ‘vicc’ > jocose ‘vicces’; religion ‘vallás’ > religiose ‘vallásos’;
Új képzés: incendio ‘tűzvész’ > incendiose ‘tűzvészben bővelkedő’
Megjegyzés: -ion + -ose > -iose.
-otic
‘...-ózissal kapcsolatos’ pl. neurosis ‘neurózis’ > neurotic ‘neurotikus, ideges’;
Új képzés: thrombosis ‘trombózis’ > thrombotic ‘trombózisos, trombotikus’
Megjegyzés: Az -osis képzős főneveknek megfelelő szaknyelvi (orvosi) képző. Ugyanahhoz a tőhöz járul, mint az -osis.

lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.