Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szófajok

Főnév

22. §

A magyarhoz hasonlóan a főneveknek az interlinguában sincs állandó és általános, csak rájuk jellemző formai jelzése. A főnevek többsége az a, o, e magánhangzók vagy az l, n, r mássalhangzók egyikére végződik. De ezen végződések más szófajokon is előfordulnak. Az egyszerű végződéseken túlmenően, szintén a magyarhoz hasonlóan, vannak csak főnevekre jellemző képzők. Egyebekben a főnevek a mondatban betöltött funkciójuk alapján azonosíthatók.

23. §

Az interlinguában nincs NYELVTANI NEM. A főnevek végződése esetleges, és nincs semmiféle nyelvtani funkciója.

tabula ‘asztal’
pagina ‘oldal’
homine ‘ember’
tempore ‘idő’
uso ‘használat’
fructo ‘gyümölcs’
uxor ‘feleség’
fun ‘kötél’
galon ‘zsinór, paszomány, szegély’
libertate ‘szabadság’
generation ‘generáció, nemzedék’
gas ‘gáz’
roc ‘bástya (sakkban)’

24. §

Ha egy -o végű főnév természetes neme szerint HÍMNEMű élőlényt jelöl, amely gyakori eset, a NőNEMű megfelelő kifejezhető úgy, hogy a végződést -a-ra cseréljük. Ez a szabály fordított irányban is működik.

asino ‘szamár’; ebből: asina ‘szamárkanca’
missionario ‘misszionárius’; ebből: missionaria ‘női misszionárius’
americano ‘amerikai’; ebből: americana ‘amerikai (lány vagy nő)’
oca ‘liba, lúd’; ebből: oco ‘gúnár’
ciconia ‘gólya’; ebből: ciconio ‘(hím) gólya’

N. B. Az a következmény, hogy a fenti szabállyal olyan jellegű szavakhoz, mint a musca ‘légy’, is képezhetünk hím musco párt, egyaránt lehet megengedhető, de el nem fogadható is, éppen úgy, ahogyan a magyar ‘hím légy’ kifejezést is értelmeznénk. A nőneműt jelentő főnevek -*essa és -trice képzőkkel való képzését illetően l. a 138. § és 152. §.

25. §

A TÖBBES SZÁM -s vagy – mássalhangzó után – -es jellel képződik. A szóvégi -c betű -ch-vá változik -es előtt.

tabulas, paginas, homines, tempores, usos, fructos, uxores, aeres, funes, galones, libertates, generationes, gases, roches

Szabálytalan többes száma csak a “jövevényszavaknak” van, amelyik megtartották idegenségüket.

le test: le tests [angol]
le lied: le lieder [német]
le addendum: le addenda [latin]
le: Abruzzi [olasz]

Az -is végű szakszavak a többes számukat úgy képzik, mintha az egyes számuk -e-re végződne: genesis (vagy genese) > geneses; hepatitis > hepatites.

Azon egyes számú összetett szavaknak nincs külön többes számú alakja, amelyeknek második tagja formailag többes számban áll.

un guardacostas: duo guardacostas ‘parti őrség’
un rumpenuces: duo rumpenuces ‘diótörő’
un paracolpos: duo paracolpos ‘ütköző, lökhárító’

26. §

Nincsenek ESETEK. A magyar esetragok szerepét az elöljárószók látják el.

de Deo ‘Istennek a(z) ..., Istené’
a Deo ‘Istennek, Isten számára’
Ille invia flores a su matre ‘(ő hn) Virágot küld az anyjának’
Ilia recipe le flores de su filio ‘(ő nn) Megkapja a fia virágait’
Nos paga taxas al governamento ‘Adót fizetünk a kormánynak’
le debitas del governamento ‘a kormány adósságai’

27. §

A főnévképzést és a főnevekből alkotható származékokat illetően l. 138. §, 139. §, 140. §, 141. §, 152. §, 154. §.

28. §

A főnevek mondatbeli használata nem különbözik lényegesen a magyar szabályoktól. Azonban a magyar minőségjelzős szerkezeteknek és jelöletlen összetételeknek általában külön írt ELÖLJÁRÓSZAVAS vagy melléknévi jelzős kifejezések felelnek meg. (De l. 30. § is.)

‘téli idő’ tempore hibernal, tempore de hiberno
‘kutatólaboratórium’ laboratorio de recerca
‘őszikabát’ mantello de autumno, mantello pro autumno
‘éjjeliőr’ guarda de nocte
‘tejesüveg’ bottilia de lacte, bottilia a lacte
‘éjjeli dal’ canto de nocte, canto nocturne

29. §

A TULAJDONNEVEKkel alkotott összetételek – pl. ‘Geiger-számláló’ – interlingua megfelelőiben elöl áll a köznévi tag, melyet – mintegy jelzőként – különírva követ a tulajdonnév. A magyarban az ilyen tulajdonnevek gyakran már köznevesültek. A többes szám jelét csak a köznévi tag kapja meg.

‘Geiger-számláló(k)’ contator Geiger, contatores Geiger
‘dízelmotor(ok)’ motor Diesel, motores Diesel
‘röntgensugarak’ radios Röntgen
‘Heaviside-réteg’ strato Heaviside

30. §

Igen szabadon használhatunk főnévi ÉRTELMEZő jelzőt összetett magyar szavak, illetve jelzős kifejezések helyett.

foresta virgine ‘őserdő’ (=erdő, amely szűz, érintetlen)
arbore nano ‘törpefa’ (=fa, amely törpe)
wagon restaurante ‘étkezőkocsi’ (=vagon, amely egy étterem)
nave domo ‘lakóhajó’ (=hajó, amely egy ház, lakás)
homine machina ‘élő gép, gépember’ (=ember, amely gép)

Az értelmező jelzők használata nagyon gyakori cselekvők, erők stb. nevei esetén, ezért az ilyen szavak szinte melléknévként viselkednek.

mi amico mazdaista ‘mazdaista barátom’
apparato generator ‘áramfejlesztő berendezés’
uxor puera ‘gyermek feleség’

Többes számban az értelmező jelző is felveheti az -s jelet. A többes szám jele nélkül az értelmező még inkább melléknévszerű. Így mondható: uxores pueras, ugyanakkor apparatos generator, forestas virgine stb.

Ha az értelmezőnek külön hímnemű és nőnemű alakja van, a természetes nemnek megfelelő forma használandó.

mi amico cantator e mi amica cantatrice
‘az én énekes barátom hn és az én énekes barátnőm’


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.