Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szófajok

Számnevek

118. §

Az egyszerű TŐSZÁMNEVEK az alábbiak:

0 zero
1 un 10 dece
2 duo 20 vinti
3 tres 30 trenta
4 quatro 40 quaranta
5 cinque 50 cinquanta
6 sex 60 sexanta
7 septe 70 septanta
8 octo 80 octanta
9 nove 90 novanta

N. B. A cinquanta ‘50’ számnévtől kezdődően a tízesek szabályosan állnak elő az -anta képzővel.

A gyakorlatban a ‘9’ számnévre a nove helyett inkább a novem alak használatos, mivel az előbbi azonos alakú az ‘új’ jelentésű melléknévvel, és ez félreértésre adhat okot az olyan mondatokban, mint in le strata il ha nove casas ‘az utcában új házak vannak’ vagy ‘az utcában kilenc ház van’.

100 cento
1,000 mille
1,000,000 million
1,000,000,000 milliardo
1,000,000,000,000 billion
1,000,000,000,000,000 billiardo
1,000,000,000,000,000,000 trillion
1,000,000,000,000,000,000,000 trilliardo
1,000,000,000,000,000,000,000,000 quatrillion
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 quatrilliardo
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 quintillion
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 quintilliardo

N. B. A quintillion ‘1 000 0005’ számnévtől kezdődően a millió hatványai szabályosan képződnek a kitevőnek megfelelő szorzószámnévhez tett -illion toldalékkal. A szorzószámneveket illetően l. 127. § alább. A millió megfelelő hatványának ezerszeresét úgy kapjuk, hogy a számnév -ion végződését az -iardo képzőre cseréljük.

A többi számnév összetett, és logikai összeadással, illetve szorzással képezzük.

119. §

Logikai összeadással kapcsolódnak a tízesek az egyesekkel; a százasok a tízesekkel és az egyesekkel; az ezresek a százasokkal, tízesekkel és egyesekkel; a milliók az ezresekkel, a százasokkal, tízesekkel és egyesekkel; stb. Az összeadandó elemeket egyszerűen egymás mellé írjuk úgy, hogy a nagyobb helyi értékűek állnak elöl. Például 1120 mille cento vinti. Száz alatt az egymás melletti számokat kötőjellel kapcsoljuk, pl. 72 septanta-duo; 11 dece-un; 12 dece-duo. Az elemek közé bármikor beszúrható a fakultatív e ‘és’ kötőszó. Száznál kisebb számoknál ez a kötőszó helyettesíti a kötőjelet, pl. mille cento e vinti; septanta e duo.

120. §

Logikai szorzással fejezzük ki a cento ‘100’, mille ‘1000’ számok többszöröseit, valamint a mille magasabb hatványait, mint pl. a million ‘millió’, milliardo ‘milliárd’. A szorzószám tartalmilag melléknév (alakilag tőszámnév), amely mindig megelőzi a szorzandót. A szorzandó a számnévi egyeztetés szabályai szerint felveszi a többes szám jelét. Például: 3 000 000 tres milliones; 200 duo centos.

N. B. A cento és mille számnevek előtt az un ‘egy’ szorzószám elmaradhat. Az 1000 magasabb hatványai – mint pl. a million, milliardo, billion stb. – a megszámolt dolgokhoz a de elöljárószóval kapcsolódnak, pl. un billion de dollares.

121. §

Nincs különbség a számnevek jelzői (melléknévi) és önálló (névmási) formái között, az un ‘egy’ kivételével. Ez utóbbi önálló alakjai megegyeznek a határozatlan névelőével (l. 21. §).

122. §

Példák a tőszámnevekre:

13 dece-tres
8347 octo milles tres centos quaranta-septe
10 987 654 321 dece milliardos nove centos octanta-septe milliones sex centos cinquanta-quatro milles tres centos vinti-un

Le mille-pedes ha perdite quatro centos novanta-nove pedes; illo totevia ha cinque centos un
‘A százlábú (tkp. ezerlábú) elvesztette négyszázkilencvenkilenc lábát; még mindig van neki ötszázegy’

In bon tempores ille emplea plus que cento filanderas in su filanda; nunc ille ha travalio pro exactemente quaranta-una
‘Jó időkben (ő hn) több mint száz lányt alkalmaz a fonodájában; most pontosan negyvenegy számára van munkája’

123. §

A TIZEDES TÖRTEKben a magyarhoz hasonlóan tizedes vessző használatos, de kiolvasásukkor egész helyett comma ‘vessző’ szót mondunk.

34,798 (harmincnégy egész hétszázkilencvennyolc [ezred])
34,798 (trenta-quatro comma septe nove octo).

N. B. Az ezreseket azonban a magyartól eltérően nem szóközzel, hanem ponttal választjuk el (pl. 1.234.567.890).

124. §

Példák az alapműveletekre:

14 + 3,4 = 17,4 (dece-quatro plus tres comma quatro es dece-septe comma quatro)

20 - 102 = -82 (vinti minus cento duo es minus octanta duo)

20 x 17 = 340 (vinti vices dece-septe es tres centos quaranta)

100 ÷ 3 = 33,3333 (cento dividite per tres es trenta-tres comma tres tres tres tres)

125. §

A SORSZÁMNEVEK melléknevek, és osztják a rendes melléknevek minden sajátosságát, így főnevesedhetnek is. Az alapsorszámnevek az alábbiak:

1. prime
2. secunde
3. tertie
4. quarte
5. quinte
6. sexte
7. septime
8. octave
9. none
10. decime
utolsó ultime

A többi egyszerű sorszámnév a megfelelő tőszámnévből képződik az -esime képzővel.

20. vintesime
30. trentesime
100. centesime
1,000. millesime
1,000,000. millionesime
1,000,000,000. milliardesime

Az összetett számneveknél csak az utolsó tag vesz fel sorszámnévi alakot.

11. dece-prime
102. cento secunde
99. novanta-none
300. tres centesime

le duo cento cinquantesime anniversario
‘A kétszázötvenedik évforduló’

Isto es mi tertie
‘Ez nekem a harmadik (vélhetően: koktél)’

A tőszámneveket az alábbiak szerint írjuk számjegyekkel (a szám után az utolsó magánhangzót és az azt megelőző teljes mássalhangzócsoport kiírjuk):

1me, 2nde, 3tie, 4te, 5te, 6te, 7me, 8ve, 9ne, 10me, 20me, 100me

126. §

A TÖRTSZÁMNEVEK közül a ‘fél’ jelzői (melléknévi) formája medie, a főnévi alak pedig medietate, illetve összetételi előtagként medie-.

un medie hora
‘egy fél óra’

duo medie horas
‘két fél óra’

le duo medietates
‘a két fél (fél rész)’

duo e medie horas, duo horas e medie
‘két és fél óra, két óra és egy fél’

le medietate del membros
‘a tagok fele’

le medie membros
‘a “feles” tagok (nem ‘teljes tagok’)’

mediedie
‘dél (tkp. napfél)’

medienocte
‘éjfél’

Az összes többi törtszámnév az alábbi minta szerint képződik: a ‘negyedrész, kétötöd rész, egyhatod rész stb.’ típusú kifejezésekben sorszámnevek használatosak: un quarte parte, duo quinte partes, un sexte parte stb. A legtöbb esetben azonban a fenti példáktól eltérően a ‘rész’ (parte) szó hiányzik. Ilyenkor, mint a magyarban, a törtszámnév főnevesedik (-o végződést vesz fel). Fontos, hogy a magyarhoz hasonlóan a ‘negyed’ szó szabályosan képződik, nincs rendhagyó alakja.

Tres quartos plus tres octavos es un e un octavo
‘Három negyed és három nyolcad az egy egész egy nyolcad

Un medie hora e un quarto de hora es tres quartos de hora
‘Fél óra és negyed óra az háromnegyed óra’

Ha több fajtájú jelzői számnevet használunk, akkor a törtszám állhat a főnév után.

un pan e tres quartos
‘egy és háromnegyed kenyér’

duo milliones e tres quintos de prisioneros
‘két és háromötöd millió fogoly’

127. §

A jelzői (melléknévi) SZORZÓSZÁMNEVEK az alábbiak:

simple vagy simplice ‘egyszeres, szimpla’
duple vagy duplice ‘kétszeres, dupla’
triple vagy triplice ‘háromszoros, tripla’
quadruple ‘négyszeres’
quintuple ‘ötszörös’
sextuple ‘hatszoros’
septuple ‘hétszeres’
octuple ‘nyolcszoros’
nonuple ‘kilencszeres’
decuple ‘tízszeres’
centuple ‘százszoros’

128. §

A SZÁMNÉVI ÖSSZETÉTELEK (‘félévente’, ‘háromfedélzetű’ stb.) szabadon képezhetők az alábbi minták szerint. Ezekben a számnévi elem összetételi előtagként szerepel. Fontos, hogy az ilyen összetételek gyakran továbbképzett alakjukban állnak (ahogy pl. a magyarban a ‘háromszög(let)ű’ nem a ‘három’ és a ‘szögletű’ szavak összetétele, hanem a ‘három’ +‘szög(let)’ összetétel ‘-ú/ű’ képzős származéka). Vö. még 155. §, 163. §–164. §. A bemutatott összetételi lehetőségek egyaránt használhatók – az új képzésekre való gyakorlati szükség követelte határok közt – főnevek, melléknevek és igék esetén.

Fél:

semi- + deo ‘isten’ > semideo ‘félisten’
semi- + official ‘hivatalos’ > semiofficial ‘félhivatalos’
semi- + somno ‘álom, alvás’ + -e melléknévi végződés > semisomne ‘félig alvó, félálomban lévő’

új képzések:

semi- + professor ‘(egyetemi/főiskolai) tanár’ > semiprofessor ‘félig tanár (még nem végzett)’
semi- + occider ‘(meg)öl’ > semioccider ‘félig megöl’
semi- + interessante ‘érdekes’ > semiinteressante ‘mérsékelten, részben érdekes’

N. B. A hemi- előtag a semi- ritka, elsősorban szaknyelvi szavakban használt szinonimája.

Egy:

uni- + trinitate ‘hármasság’ > unitrinitate ‘háromszemélyű egy Isten, szentháromság’
uni- + corno ‘szarv’ + -e melléknévi végződés > unicorne ‘egyszarvú’
uni- + latere ‘oldal’ + -al > unilateral ‘egyoldalú’

új képzések:

uni- + monte ‘hegy’ > unimonte ‘különálló hegy’
uni- + anulo ‘gyűrű’ + -ate > unianulate ‘egygyűrűs, egy gyűrűből álló’

N. B. A mono-, illetve magánhangzó előtt mon- előtag az uni- szinonimájaként használható, elsősorban szaknyelvi szavakban.

Másfél:

sesqui- + plano ‘repülőgép’ > sesquiplano ‘másfél szárnyú repülőgép’
sesqui- + pede ‘láb’ + -al > sesquipedal ‘másfél lábnyi’

új képzések:

sesqui- + torno ‘fordulat’ > sesquitorno ‘másfél fordulat’
sesqui- + uncia ‘hüvelyk (hosszmérték)’ + -al > sesquiuncial ‘másfél hüvelykes’

Kettő:

bi- + cyclo > bicyclo ‘kerékpár’
bi- + metallo + -ismo > bimetallismo ‘bimetallizmus (arany- és ezüstalapú pénzrendszer)’
bi- + furcar > bifurcar ‘kettéválaszt, kettéoszt’
bi- + lingua ‘nyelv’ + -e melléknévi végződés > bilingue ‘kétnyelvű’

új képzések:

bi- + vita + -ate > bivitate ‘kétéletű’
bi- + digito ‘ujj’ + -e melléknévi végződés > bidigite ‘kétujjú’
bi- + franger ‘tör’ > bifranger ‘kétszer(esen) tör’v

N. B. A di- előtag a bi- szinonimájaként használható, elsősorban szaknyelvi szavakban.

Három:

tri- + folio ‘levél’ > trifolio ‘(háromlevelű) lóhere’
tri- + secar ‘vág’ > trisecar ‘háromfelé vág, oszt’
tri- + dimension + -al > tridimensional ‘háromdimenziós’
tri- + angulo + -e melléknévi végződés > triangule ‘háromszög(let)ű’

Négy:

quadri- + syllabo ‘szótag’ + -e melléknévi végződés > quadrisyllabe ‘négy szótagos’
quadri- + anno ‘év’ + -al > quadriennal ‘négyéves, négyévenkénti’

N. B. A tetra-, illetve magánhangzó előtt tetr- előtag az quadri- szinonimájaként használható, elsősorban szaknyelvi szavakban.

Öt, hat, hét, nyolc, tizenkettő:

penta- + metro > pentametro ‘pentameter, ötlábú vers’
hexa- + chordo > hexachordo ‘hexachord, hathangú skála’
hepta- + -archia > heptarchia ‘heptarchia, hetek uralma, hét állam szövetsége/közössége’
octa- + metro > octametro ‘nyolclábú vers’
dodeca- + syllabo + -e melléknévi végződés > dodecasyllabe ‘tizenkét szótagos’

N. B. A penta-, hexa-, hepta-, octa- és dodeca- előtagok a mono-, di- és tetra- előtagokhoz hasonlóan használatosak, vagyis elsősorban szakszavakat képzünk velük, és magánhangzó előtt az -a véghangzó kiesik.

Tíz, száz, ezer:

A 10, 100 és 1000 tagot tartalmazó szorzószámneves összetételek fontosak, mert sok mértékegységnévben használatosak. A 10-zel, 100-zal, 1000-rel, valamint 10 000-rel való szorzást a deca-, hecto-, kilo-, illetve myria- előtagok jelzik. A 1/10-szeres, 1/100-szoros és 1/1000-szeres mennyiségeket a deci-, centi- és milli- előtagok fejezik ki. A deca-, myria- és hecto- elemek -a, illetve -o tőhangzója magánhangzóval kezdődő összetételi tagok előtt kiesik. A már meglévő nemzetközi összetételeken kívül új, analógiás képzések lehetségesek, ha ezt erre szaknyelvi, illetve egyéb igény van. A myria- előtag a köznapi (nem szaknyelvi) használatban ‘nagyon sok’ értelemben használható. Példák a tradicionális használatra: litro ‘liter’, decalitro ‘tíz liter’, decilitro ‘deciliter, tized liter’, hectolitro ‘hektoliter, száz liter’, centilitro ‘centiliter, század liter’, kilolitro ‘ezer liter’, millilitro ‘milliliter, ezred liter’, myrialitro ‘tízezer liter’. Ennek analógiájára képezhető: unitate ‘egység’, decunitate ‘tíz egység’, deciunitate ‘tized egység’, hectunitate ‘száz egység’, centiunitate ‘század egység’, kilounitate ‘ezer egység’, milliunitate ‘ezred egység’, myriunitate ‘tízezer egység’.

Sok:

multi- + million + -ario > multimillionario ‘multimilliomos’
multi- + polo ‘pólus’ + -ar > multipolar ‘sokpólusú, többpólusú’
multi- + lobo ‘lebeny’ + -e melléknévi végződés > multilobe ‘soklebenyes, sokkaréjú’

új képzések:

multi- + cyclo > multicyclo ‘kerékpár háromnál több kerékkel’
multi- + linea 'line' + -ate > multilineate ‘sokvonalas’

N. B. A poly- előtag a multi- szinonimájaként használható, elsősorban szaknyelvi szavakban. Ha a kifejezendő jelentés nem ‘sok’, hanem ‘számos’, inkább a pluri- előtaggal éljünk.

A fenti minták által le nem fedett esetekben kerülő kifejezésekkel, elöljárószóval kapcsolt szerkezetekkel, esetleg határozói számnevekkel (vö. 130. § alább) stb. célszerű élnünk, ahogy az az újlatin nyelvekben szokásos, pl. [barril] de cento vinti litros ‘százhúsz literes [hordó]’, franger nonemente, al nonuple ‘kilencszeresen tör’

129. §

A GYŰJTŐSZÁMNEVEK a dozena ‘tucat’ mintájára az tőszámnevekhez tett -ena végződéssel képződnek.

Illes arrivava in centenas
‘Százasával érkeztek’

Illos se vende in decenas
‘Tízesével árulják őket’

N. B. Az első két gyűjtőszámnévnek szabálytalan bina ‘két darab, egy pár’, trina ‘három darab’ alakjai is vannak.

130. §

A HATÁROZÓI SZÁMNEVEK a sorszámnevekből képezhetők a szabályos határozói -mente képzővel vagy a melléknévi -e végződés -o-ra cserélésével: tertio ‘harmadszor, harmadsorban’, ultimo ‘utoljára, végül’ stb.

Post toto, ille es primemente mi fratre e secundemente mi adversario politic
‘Végtére is ő egyrészt a fivérem, másrészt a politikai ellenfelem’

Ecce tres possibilitates: Primo, mi opinion es absurde; secundo, mi opinion es theoricamente correcte sed impractic; e tertio, mi opinion es tanto correcte como practic.
‘Három lehetőség van: Először a nézetem lehetetlen; másodszor a nézetem elméletileg helyes, de kivihetetlen; illetve harmadszor a nézetem egyaránt helyes és célszerű.’

A határozói számneveket ugyanúgy írjuk le számjegyekkel, mint a sorszámneveket, csak -o végződéssel: 1mo, 2ndo, 3tio stb. L. bővebben 125. §.

131. §

A SORSZÁMNEVEK HASZNÁLATA némileg eltér a magyartól. A sorszámnevek helyett használhatunk a főnév után tett tőszámnevet, különösen, ha magyarul is élhetünk ‘-s számú’ fordulattal, pl. capitulo tres ‘harmadik fejezet, hármas számú fejezet’ vagy le tertie capitulo ‘a harmadik fejezet’. Az uralkodói sorszámneveket is így fejezzük ki, kivéve az elsőt, ahol főnevesedett sorszámnév áll.

Napoleon III (Napoleon Tres)
‘III. Napóleon’

Henrico LXVII de Reuss (Henrico Sexanta-Septe)
‘LXVII. Reussi Henrik’

Frederico I (Frederico Primo)
‘I. Frigyes’

Catharina I (Catharina Prima)
‘I. Katalin’

132. §

A DÁTUMOK estén a hónap napja határozott névelős tőszámnévi alakban áll. Az első nap esetén főnevesedett sorszámnév is használható.

le 1 de januario (le un de januario)
‘január elseje’

le 12 de novembre (le dece-duo de novembre)
‘november tizenkettedike’

Heri esseva le vinti-octo de februario e hodie es le vinti-nove. - No, hodie es le prime de martio
‘Tegnap volt február huszonnyolcadika és ma huszonkilencedike van. – Nem, ma március elseje van.’

133. §

Az IDŐPONTOK kifejezése az alábbi minták szerint lehetséges:

il es un (hora); a un (hora)
‘egy óra (van); egykor (egy órakor)’

il es tres (horas); a tres (horas)
‘három óra (van); háromkor (három órakor)’

dece (horas) e quarte
‘negyed tizenegy vagy tíz (óra) tizenöt (perc)’

dece (horas) minus quarte
‘háromnegyed tíz’ vagy ‘kilenc (óra) negyvenöt (perc)’ vagy ‘tizenöt perc múlva tíz (óra)’

dece (horas) e medie
‘fél tizenegy vagy tíz (óra) harminc (perc)’

dece (horas) e vinti (minutas)
‘tíz (óra) húsz (perc)’

dece (horas) minus vinti (minutas)
‘húsz perc múlva tíz (óra)’


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.