Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szófajok

Ige

80. §

Az igének a következő alakjai vannak: főnévi igenév, két melléknévi igenév (folyamatos, ill. befejezett), felszólító és négy egyszerű ragozott* forma (jelen, múlt, jövő, feltételes). Segédigékkel további, összetett igeidők és szenvedő igealakok képezhetők. Az interlinguában nincsenek személyragok és kötőmód (de vö. 111. §). A befejezett igeidőkkel szemben nincs rögzült módja a folyamatos szemlélet visszaadásának (de vö. 94. §).

81. §

A főnévi igenév mindig -r-re végződik, melyet az a, e, i tőmagánhangzók egyike előz meg. (Az -e tőmagánhangzó utáni -r, illetve -re végű főnévi igeneveket megkülönböztető kollaterális igerendszert illetően l. a 148. §, valamint a 97. § melléknévi igenevek kapcsán.

crear ‘alkotni’
rider ‘látni’
audir ‘hallani’

82. §

A főnévi igenévképzését és a belőle alkotható származékokat illetően l. 140. §, 145. §–150. §, 153. §–154. §, 155. §, 157. §.

83. §

A főnévi igenevek használhatók főnévként, ekkor megfelelnek a magyar -ás, -és képzős igei főneveknek.

le venir del estate
‘a nyár eljövetele’

Vider es creder
‘Hiszem, ha látom (tkp. A látás [azaz a tapasztalás] a hit [alapja])’

le susurrar del motor
‘a motor zúgása’

Iste viagiar de un pais al altere es fatigante
‘Fárasztó ez az utazás az egyik országból a másikba’

le ir e venir del clientes...
‘az ügyfelek jövése és menése’

Le faceres del formicas es interessante a observar
‘A hangyák tevékenykedését érdekes figyelni’

N. B. A határozóként használt elöljárós főnévi igenév magyar megfelelője általában mellékmondat vagy határozói igenév, jelzőként alkalmazva pedig ‘valamire való, alkalmas’ jelentésű folyamatos melléknévi igenév.

Illes le condemnava sin audir su defensa
‘Elítélték őt hn anélkül, hogy meghallgatták volna’

Per rumper le osso on potera forsan rectificar su gamba
‘Eltörve (= ha eltörjük) a csontot talán kiegyenesíthető lesz az (ő hn) lábszára’

Post haber passate le suburbios on pote avantiar plus rapidemente
‘Elhagyva (= miután elhagytuk) a külvárosokat, gyorsíthatunk’

Io vole ben humiliar me ante ille usque corriger su grammatica sed non usque pagar su debitas
‘Kész vagyok megalázkodni előtte hn addig, hogy kijavítsam a nyelvtani hibáit, de addig nem, hogy kifizessem az adósságait’

Le sala a attender deberea esser equipate de un machina a scriber
‘A várótermet fel kell szerelni egy írógéppel’

Comencia tu studios per arder omne libros
‘Kezd a tanulmányaidat azzal, hogy minden könyvet elégetsz’

Illa es capace de perder le traino
‘(Ő nn) Képes lekésni a vonatot’ vagy ‘(Ő nn) Képes arra, hogy lekésse a vonatot’

Nos pensa ir al theatro
‘Gondolunk arra, hogy színházba menjünk’

Az főnévi igenév előtti elöljárószó elmaradásáról ez utóbbi esetben l. 87. § lentebb.

84. §

A magyarban a főnévi igenév más igékkel közvetlenül csatlakozik, míg az interlinguában a főnévi igeneves szerkezetekben ezen kívül de, a, ill. pro elöljárószó is használatos a következő szakaszokban kifejtettek szerint.

85. §

A főnévi igenév a elöljárószóval áll melléknévi, illetve igei szerkezetekben, ha célt jelöl.

Nos aspira a realisar nostre ideales
‘Törekszünk elképzeléseink megvalósítására’

Iste porta non es facile a aperir
‘Ezt az ajtót nem könnyű kinyitni’

86. §

A főnévi igenév pro elöljárószóval áll melléknévi, illetve igei szerkezetekben, ha szándékot, akaratot jelöl. Ezt a magyarban sokszor célhatározói mellékmondattal fordítjuk.

llle venira pro reparar le fenestra
‘(Ő hn) Jött megjavítani az ablakot’ vagy ‘(Ő hn) Azért jött, hogy megjavítsa az ablakot’

Io mangia pro viver, sed quando nos ha globos de patata io vive pro mangiar
‘Azért eszem, hogy éljek, de amikor burgonyagombóc van, azért élek, hogy egyek’

87. §

Nem használatos elöljáró a főnévi igenévvel, ha az főnévként értelmezhető, vagy egy főnév szerepében áll. (a) Az olyan példákban, mint ‘Nehéz a homokban járni’, a főnévi igenév az értelmi alany, így tehát főnévvel egyenértékű. Ennek megfelelően átalakítható igei főneves mondattá: ‘A homokban való járás nehéz’, és az interlinguában sem áll elöljárószó: Il es difficile vader in le arena, ill. Vader in le arena es difficile. Vö. 83. § fentebb. (b) Amennyiben a főnévi igenév egy tárgyas ige bővítménye, mint pl. ‘Tervezek vidékre menni’, a kijelentés többé-kevésbé szabatosan főnévvel is mondható, vö. ‘Tervezem a vidékre való menést’ Io plana vader al campania. Emiatt tárgyas ige bővítményeként a főnévi igenév nem kap elöljárót.

In van io ha tentate convincer le
‘Hiábavalóan próbáltam meggyőzni őt hn

Il es facile rider con le ridentes e difficile plorar con le plorantes
‘Könnyű [együtt] nevetni azokkal, akik nevetnek, de nehéz [együtt] sírni azokkal, akik sírnak’

Il es un grande privilegio esser inter vos iste vespere
‘Nagy megtiszteltetés ma éjjel veletek / önnel / önökkel lenni’

Nos intende ameliorar nostre methodos de agricultura
‘Tervezzük javítani a mezőgazdasági eljárásainkat’

Ille diceva que su soror sperava revider nos
‘(Ő hn) Azt mondta, a nővére reméli, hogy újraláthat minket’

Illa time esser sol con le patiente
‘(Ő nn) Fél egyedül lenni a beteggel’

88. §

Elöljárószó nélkül áll a főnévi igenév (a) a voler, poter, deber, soler igékkel, (b) a lassar, facer, valamint vider, audir igékkel, illetve más érzékeléssel kapcsolatos igékkel használva, ha azok tárgya egyben a főnévi igenév alanya is, mint pl. a ‘Látom őt jönni’ mondatban.

Io volerea dormir sed illa debe dansar
‘Szeretnék (tkp. akarnék) aludni, de neki nn táncolnia kell’

Illa crede que illa pote cantar
‘(Ő nn) Azt gondolja, hogy tud énekelni’

Le matre faceva le doctor venir or Le matre faceva venir le doctor
‘Az anya kihívta az orvost (tkp. rábírta, hogy jöjjön)’

Io senti le nausea montar
‘Érzem, hogy a hányingerem erősödik’

Io audi le venir or Io le audi venir
‘Hallom őt hn jönni’

N. B. Az olyan mondatokban, mint Io face le studente acceptar mi consilio ‘Elfogadtatom a diákkal a tanácsomat’, a főnevek névmásokra cserélhetők, pl. Io le face acceptar lo ‘Elfogadtatom (azt sn) vele hn’. Logikailag ez utóbbi kijelentésben két állítás foglaltatik: Io le face acceptar ‘elfogadásra bírom őt (tkp. vele elfogadtatok)’, illetve Io face acceptar lo ‘elfogadtatom (azt)’. Az interlinguában mindkét kifejezése helyes, azonban a magyarban, mint látható, az első esetben gyakran kerülő fordulattal kell élni, vö. 70. § 2. bekezdés. Hasonló példák:

Illa me faceva vender le can
‘(Ő nn) Eladatta velem a kutyát’

Illa faceva vender le can
‘Eladatta a kutyát’

Io videva le infantes occider le ave
‘Láttam a gyerekeket a madarat megölni (... amikor megölték a madarat)’

Io les videva occider lo
‘Láttam őket megölni (... amikor megölték)’

Io videva occider lo
‘Láttam megölni (... amikor megölték)’

89. §

Alapesetben (vagyis a fenti szakaszok hatálya alá nem eső kifejezésekben) a főnévi igenevet de elöljárószóval kapcsoljuk.

Io es felice de revider vos
‘Boldog vagyok, hogy újra láthatom’

Le necessitate de ganiar plus es clar
‘A nagyobb kereset szükségessége vitathatatlan’

Ille se effortia de mitter le motor in motion
‘Erőlködik a motor beindításával (Erősen próbálja a motort beindítani)’

90. §

N. B. Az Io vole que ille veni ‘Akarom, hogy (ő hn) jöjjön’ típusú kifejezések nem alakíthatók át főnévi igeneves szerkezetekké; vö. 111. §.

91. §

A FŐNÉVI IGENÉV HASZNÁLATOS általános parancs, tiltás stb. kifejezésére.

Non fumar! ‘Tilos a dohányzás!’
Non sputar super le solo! ‘A padlóra köpni tilos!’
Tener se al dextra! ‘Jobbra tarts!’

92. §

Kérdő névmások után a ‘nem tudom, hogy mit kell(ene) tenni; ... hogy mit tegyek’ jellegű kifejezésekben főnévi igenév áll önmagában segédige nélkül.

Io non sape que facer
‘Nem tudom, hogy mit kell tenni (Nem tudom, hogy mi a teendő)’

Il es difficile decider se ubi vader
‘Nehéz dönteni, hogy merre menjek / menjünk / stb.’

Que creder nunc?
‘Mit higgyek / higgyünk / stb. most?’

Nos non sapeva qual pisce prender primo
‘Nem tudtuk, hogy melyik halat fogjuk meg elsőnek’

93. §

A folyamatos melléknévi igenév -nte toldalékkal képződik, amely a főnévi igenév -r nélküli tövéhez járul. A képző előtti -i- tőhangzó -ie-vé változik.

crear: creante ‘alkotni: alkotó’
vider: vidente ‘látni: látó’
audir: audiente ‘hallani: halló’

N. B. Az alábbi folyamatos igenevek elsődlegesen -iente végűek, annak ellenére, hogy a főnévi igenevük -er-re végződik: capiente és az összes -cipiente alakú összetétele (incipiente stb.); faciente és az összes -ficiente alakú összetétele (deficiente stb.); az összes -jiciente végű összetétel (injiciente stb.); a sapiente; valamint az összes -spiciente végű összetétel (inspiciente stb.). Minthogy az -antia képző és -entia, -ientia változatai (vö. 152. §) tulajdonképpen -ia toldalékos folyamatos melléknévi igenevek, a fentiek erre a képzőre is érvényesek. Azaz, minden ige, melynek folyamatos melléknévi igeneve -iente-re végződik, -ientia képzőt kap és így tovább.

94. §

A folyamatos melléknévi igenév valódi melléknév, így tulajdonságai megegyeznek a normál mellékneveknél elmondottakkal, l. 32. §–39. §, 41. § és 152. §. Önállóan használva határozói igenévi szerepű. N. B. A folyamatos melléknévi igenévvel az interlinguában nem képzünk összetett igealakokat, így nem léteznek az angol I am buying, hoping ‘(éppen) vásárlok, reménykedem’ típushoz hasonló folyamatos igeidők is. Az ehhez hasonló szerkezetekben a melléknévi igenév a magyarhoz hasonlóan egyszerű állítmánykiegészítő: ‘vásárló, reménykedő vagyok’.

Un can morte non pote esser vivente
‘Egy halott kutya nem lehet élő’

Le climate de Alaska va deveniente plus benigne
‘Alaszka klímája egyre enyhébbé válik’

Minnehaha significa "aqua ridente"
‘A Minnehaha “nevető vizet” jelent’

Transversante le oceano, io habeva un placente aventura
‘Az óceánon átkelve kellemes kalandom volt’

Duo passantes videva le accidente
‘Két járókelő látta a balesetet’

Essente surveliate per le policia, ille non osava mover se
‘A rendőrségi megfigyelés miatt (tkp. lévén a rendőrség által megfigyelve) nem mert mozdulni’

95. §

A BEFEJEZETT MELLÉKNÉVI IGENÉV -te toldalékkal képződik, amely a főnévi igenév -r nélküli tövéhez járul. A képző előtti -e- tőhangzó -i-vé változik.

crear: create ‘alkotni: alkotott’
vider: vidite ‘látni: látott’
audir: audite ‘hallani: hallott’

N. B. A befejezett melléknévi igenevek szabályosan, az utolsó mássalhangzó előtti magánhangzón hangsúlyozódnak. A kollaterális hangsúlyozásrendszert illetően vö. a 148. §-hoz fűzött megjegyzést.

96. §

A befejezett melléknévi igeneveket összetett, befejezett igeidők és a szenvedő szerkezet képzésére használjuk, l. 105. §–106. §, 112. §–113. §. Ezenkívül melléknévi funkciójuk is van, és ilyen használatban tulajdonságaik megegyeznek a normál mellékneveknél elmondottakkal. Végezetül önállóan használva határozói igenevek is lehetnek.

Le pluvia impellite per le vento entra trans le fenestra rumpite
‘A szél fújta eső bever a törött ablakon’

Io es fatigate
‘Fáradt vagyok’

Le inviata de Valhalla clama le animas del occiditos
‘A Valhalla küldötte nn hívja a meggyilkoltak hn lelkeit’

Impellite per le vento, le pluvia entra in le fenestra
‘A szél által fújva az eső bever a törött ablakon’

97. §

N. B. Számos igei melléknév tartozik a finder, docer, benedicer stb. igékhez képezhető speciális fisse ‘hasadt, osztott’, docte ‘tanult’, benedicte ‘áldott’ stb. típusba. Jelentésük és használatuk megegyezik a normál findite, docite, benedicite stb. befejezett melléknévi igenevekével. Ez nemcsak a melléknévi, határozói igenévi szerepet illeti, de azt is, hogy összetett igealakok is alkothatók velük. Az erre vonatkozó szabály az alábbi: Minden olyan igéhez, amelynek az interlingua szótárban van feltüntetve másodlagos, rövid (azaz szabálytalan) töve is, képezhetünk kollaterális befejezett melléknévi igenevet úgy, hogy -e végződést teszünk a másodlagos tőhöz. L. 152. § utolsó bekezdés.

Ille es absorbite in su labor vagy Ille es absorpte in su labor
‘(Ő hn) El van mélyedve a munkájában’

Ille ha assumite le nomine de su femina vagy Ille ha assumpte le nomine de su femina
‘(Ő hn) Felvette a felesége nevét’

In le campania on non se senti subjicite al haste del vita moderne vagy In le campania on non se senti subjecte al haste del vita moderne
‘Vidéken az ember nem érzi magát alávetve a modern élet rohanásának’

98. §

A RAGOZOTT IGEALAKOKhoz nem járulnak személyragok, ezért az alanyt általában ki kell tenni.

A közérthetőség kedvéért élünk itt a ragozott igealak kifejezéssel annak ellenére, hogy ténylegesen nem ragozódnak. A szabatosabb véges (finit) igealak terminus viszont valószínűleg túl szokatlanul csengene. Az interlinguában ragozott igealak alatt a kijelentő és feltételes módú formákat értjük, azaz azokat, melyekhez alanyként személyes névmás járulhat.

99. §

A jelen idő a főnévi igenévből képződik a szóvégi -r elhagyásával. A hangsúlyozás a 10. §-beli szabályok szerint történik.

io, tu, etc. crea, vide, audi
‘én teremtek, te teremtesz stb.; én látok, te látsz stb.; én hallok, te hallasz stb.’

100. §

Az interlingua jelen ideje tartalmilag “ÁLTALÁNOS JELEN”. A magyarhoz hasonlóan jövő időt is kifejezhet, különösen, ha a mondatban erre egyértelmű időhatározó utal.

Deo ama le homines
‘Az Isten szereti az embereket’

Io non sape lo que es le nomine de iste animal
‘Nem tudom (azt), hogy mi ennek az állatnak a neve’

Iste vespere io recipe mi canetto
‘Ma éjjel megkapom a kiskutyámat’

101. §

A haber ‘van neki, bír’, esser ‘van’ és vader ‘megy’ igéknek egyszerűbb jelen idejű alakja van**, amely a főnévi igenevük első szótagjából áll: ha, es, va.

Proque io ha un terribile mal de capite il es necessari que io va al doctor
‘Mivel szörnyű fejfájásom van, kénytelen vagyok elmenni az orvoshoz’

Az esser ige esetében van egy son ‘vagyunk, vagytok, vannak’ alakú külön fakultatív többes számú forma is.

102. §

Az EGYSZERŰ MÚLT IDŐ a főnévi igenévből képződik a szóvégi -r elhagyásával és a -va múltidő-jel hozzáadásával.

io, tu, etc. creava, videva, audiva
‘én teremtettem, te teremtettél stb.; én láttam, te láttál stb.; én hallottam, te hallottál stb.’

103. §

Az egyszerű múlt idő használata ugyanolyan, mint az angolban. Ez vonatkozik a feltételes mellékmondatokra is, ahol a magyarban feltételes jelen állna, pl. If he was (were) here... ‘Ha (ő hn) itt lenne...’

Egyszerű múlt időt használ az angol, ha a határozott múltbeli cselekvés le van zárva és a jelennel – sem a beszélő tudatában, sem időhatározóval kifejezve – nincs kapcsolatban; egyébként befejezett jelen áll helyette. A cselekvés lezárt voltát a múlt egy-egy időpontját közelebbről meghatározó szó még jobban kifejezi, pl. tegnap, egyszer, múlt éjjel, tavaly. Múlt idő használatos, ha a múltnak határozott időpontját vagy időszakát akarjuk jelölni, illetve magát a cselekvés tényét, lezajlását, nem pedig az eredményét.

A fentieken túlmenően egyszerű múlt áll a magyar feltételes jelen helyett a ha feltételes kötőszóval (‘ha a helyemben lennél’), bárcsak határozószóval (‘bárcsak itt lennél’) bevezetett tagmondatokban, valamint a jelen idő helyett az elképzelt, kívánt stb. cselekvésre utaló kifejezésekben (‘képzeld el, hogy a helyemben vagy’).

Heri nos voleva vider le Mercator de Venetia sed nos non poteva obtener billetes e tunc nos videva le Princessa del Czardas. Si vos cognosceva iste operetta vos comprenderea que io prefere Kalman a Shakespeare.
‘Tegnap meg akartuk nézni a Velencei kalmárt, de nem tudtunk jegyeket szerezni, és így a Csárdáskirálynőt láttuk. Ha ismernéd ezt az operettet, megértenéd azt, hogy jobban kedvelem Kálmánt Shakespeare-nél.’

104. §

Az esser ‘van’ ige esetében létezik egy era ‘voltam, voltál, volt stb.’ alakú külön fakultatív múlt idejű forma is.

105. §

Az ÖSSZETETT MÚLT IDŐK (befejezett jelen, illetve befejezett múlt) a haber segédige jelen, illetve múlt idejű alakjainak és a befejezett melléknévi igenévnek a kapcsolatával képződnek.

io, tu, etc. ha create, vidite, audite
‘én megteremtettem, te megteremtettél stb.; én megláttam stb.; én meghallottam stb.’

io, tu, etc. habeva create, vidite, audite
‘én korábban megteremtettem, te korábban megteremtettél stb.; én korábban megláttam stb.; én korábban meghallottam stb.’

106. §

Az összetett múlt idő használata ugyanolyan, mint az angolban, de a befejezett jelen idő alkalmazása nem olyan korlátozott és szinonim az egyszerű múlttal.

Befejezett jelen az angolban olyan határozatlan múlt idejű cselekvést jelöl, amely valamilyen módon a jelennel kapcsolatban van, vagyis: a jelen szempontjából tekintjük; kapcsolatban van a jelennel a beszélő tudatában vagy határozóval (pl. ma, még) kifejezve; a múltban kezdődött, de most is tart, vagy éppen mostanig tartott (különösen megerősítve olyan határozókkal, mint pl. ezen a héten, hosszú ideje, mostanában, mióta csak); az amióta kötőszóval bevezetett tagmondatokban.

Befejezett múlt használatos olyan cselekvés esetén, amely a múlt egy időpontja előtt történt (ún. régmúlt); ez lehet a valós időben közeli esemény is, ha a beszélő tudatában távoli. Leggyakrabban két múlt idejű cselekvés közül azt jelöli, amely már befejeződött akkor, amikor egy másik elkezdődött (ha a különidejűséget a kötőszó kifejezi, akkor egyszerű múlt is állhat helyette).

A fentieken túlmenően befejezett múlt áll a magyar feltételes múlt helyett a ha feltételes kötőszóval (‘ha a helyemben lettél volna’), bárcsak határozószóval (‘bárcsak itt lettél volna’) bevezetett tagmondatokban, valamint a valóra nem vált elképzelt, kívánt stb. cselekvésre utaló kifejezésekben (‘képzeld el, hogy a helyemben lettél volna’).

Su Majestate ha perdite su capite
‘Őfelsége hn elvesztette a fejét’

Ludovico Dece-Sex ha perdite su capite
‘XVI. Lajos elvesztette a fejét’

107. §

A JÖVŐ IDŐ a főnévi igenévhez tett hangsúlyos -a jellel képződik. A főszabálytól eltérő hangsúlyt nem jelöli ékezet.

io, tu, etc. creara, videra, audira
‘én teremteni fogok, te teremteni fogsz stb.; én látni fogok stb.; én hallani fogok stb.’

A FELTÉTELES MÓD a főnévi igenévhez tett -ea módjellel képződik. A módjel -e- magánhangzója hangsúlyos, de ezt nem jelöli ékezet.

io, tu, etc. crearea, viderea, audirea
‘én teremtenék, te teremtenél stb.; én látnék stb.; én hallanék stb.’

108. §

A jövő idő és a feltételes mód használata nem különbözik jelentősen a magyarétól azon kívül, ami a korábbi szakaszokban – elsősorban a 103. §, 106. § megjegyzéseiben – kifejtésre került.

Si ille attende assatis longe, ille habera un barba
‘Ha (ő hn) elég sokáig vár, szakálla lesz’

Si illa habeva quatro rotas, illa esserea un omnibus
‘Ha (neki nn) négy kereke lenne, ő nn lenne az omnibusz’

Si io esseva un avetto, io volarea a te
‘Ha kismadár lennék, hozzád szállnék’

N. B. Mind a jövő időnek, mind a feltételes módnak van kollaterális formája, amely a főnévi igenévből és a va, illetve velle segédigéből áll.

Si ille attende assatis longe, ille va haber un barba
Si illa habeva quatro rotas, illa velle esser un omnibus
Si io esseva un avetto, io velle volar a te

109. §

A fentebb részletezett eszközökkel további összetett igei szerkezetek képezhetők az esetlegesen hiányzó igeidők (pl. feltételes múlt vagy [a jövőbeli előidejűséget kifejező] befejezett jövő) pótlására.

Nos haberea potite venir
‘Tudtunk volna jönni’

Ille habera finite scriber
‘Majd (ő hn) befejezte az írást’ vagy ‘Miután (ő hn) befejezte / be fogja fejezni az írást’

110. §

A FELSZÓLÍTÓ MÓD alakilag megegyezik a jelen idővel, de rendszerint nem áll vele személyes névmás.

Ama tu vicino como te mesme!
‘Szeresd szomszédodat, mint tenmagadat!’

Aperi le porta!
‘Nyisd ki az ajtót!’

Reguarda hic!
‘Ide nézz!’

Néha azonban személyes névmás is megjelenik a felszólító mód mellett (de az ige után helyezve).

Face tu lo que io commanda
‘(Te) Tedd (azt), amit parancsoltam’

111. §

A felszólító mód szerepét átveheti a nyomatékos jelen idő.

Tu veni hic immediatemente!
‘Idejössz rögtön!’

A felszólító mód helyett használt főnévi igenévről l. 91. §. A que... ‘(azt kívánom), hogy...’ kihagyásos szerkezet minden személyben állhat, így alkalmas a hiányzó felszólító módú alakok pótlására, különösen többes szám első személyben. Erre a formára a tárgymutató óhajtó módként (optativus) hivatkozik. Vö. még 90. §.

Que ille veni!
‘Hadd jöjjön (ő hn)!’

Que nos parti!
‘Menjünk!’

Az interlingua szótár sia ‘legyen’ szava értelmezhető kötőszóként, de az esser ige kivételes kötőmódú alakjaként is. Az utóbbi értelemben felszólító módú funkciója van.

Io ama lilios del valles, sia in le campo, sia in un vaso
‘Szeretem a gyöngyvirágot, legyen bár a szabadban vagy a vázában’

Le juvene maritos sia felice!
‘Legyen boldog az ifjú pár!’

Sia gentil e face me ille favor
‘Légy kedves és tedd meg nekem azt a szívességet’

112. §

A SZENVEDŐ alakokat az esser segédigével képezzük. A segédige ragozása az előzőekben tárgyaltak szerint történik. Az alábbi táblázat összefoglalja a vonatkozó igealakokat:

Jelen idő
io etc. es
Jövő idő
io essera vagy io va esser
Múlt idő
io esseva vagy io era
Feltételes mód
io esserea vagy io velle esser
Befejezett jelen
io ha essite
Befejezett jövő
io habera essite vagy io va haber essite
Befejezett múlt
io habeva essite
Feltételes múlt
io haberea essite vagy io velle haber essite

A szenvedő alakok a fenti ragozott segédigéből és az azt követő befejezett melléknévi igenévből állnak.

Ille es surveliate per le policia ‘Őt hn megfigyeli a rendőrség (tkp. Ő meg van figyelve a rendőrség által)’
Ille esseva surveliate per le policia
Ille ha essite surveliate per le policia
Ille habeva essite surveliate per le policia
Ille essera surveliate per le policia
Ille va esser surveliate per le policia
Ille esserea surveliate per le policia
Ille velle esser surveliate per le policia
Ille habera essite surveliate per le policia
Ille va haber essite surveliate per le policia
Ille haberea essite surveliate per le policia
Ille velle haber essite surveliate per le policia

113. §

A szenvedő főnévi, illetve melléknévi igenevek a ragozott igealakokhoz hasonlóan képződnek: az esser segédige megfelelő igenevét követi a főige befejezett melléknévi igenévi alakja.

esser surveliate ‘megfigyelve lenni’
essente surveliate ‘megfigyelve (megfigyelés alatt) lévő’
essite surveliate ‘megfigyelés alá került’

Fontos, hogy a szenvedő szerkezetet nem lehet megkülönböztetni attól az esettől, amikor az esser ‘van’ létige mellett befejezett melléknévi igenévi állítmánykiegészítő áll. Így pl. a Io es maritate egyaránt jelentheti azt, hogy ‘házasodom’, de azt is, hogy ‘házas vagyok’.

114. §

A szenvedő alakok helyett visszaható szerkezetet is használhatunk a 68. §-ban leírtak szerint. Ezen kívül a magyarhoz hasonlóan személytelen kifejezésekkel is élhetünk az on névmás segítségével, pl. On non nos ama hic ‘Itt nem szeretnek minket’.

115. §

IGERAGOZÁSI TÁBLÁZAT

Főnévi igenév crear
vider
audir
teremteni
látni
hallani
Folyamatos melléknévi igenév creante
vidente
audiente
teremtő
látó
halló
Befejezett melléknévi igenév create
vidite
audite
teremtett
látott
hallott
Felszólító mód crea!
vide!
audi!
teremts!
láss!
hallj!
Cselekvő Jelen io crea
io vide
io audi
teremtek
látok
hallok
Múlt io creava
io videva
io audiva
teremtettem
láttam
hallottam
Befejezett jelen io ha create
io ha vidite
io ha audite
kb. megteremtettem
kb. megláttam
kb. meghallottam
Befejezett múlt io habeva create
io habeva vidite
io habeva audite
kb. (miután) megteremtettem
kb. (miután) megláttam
kb. (miután) meghallottam
Jövő io creara
io videra
io audira
teremteni fogok
látni fogok
hallani fogok
Befejezett jövő io habera create
io habera vidite
io habera audite
kb. majd teremtettem
kb. majd láttam
kb. majd hallottam
Feltételes mód (jelen) io crearea
io viderea
io audirea
teremtenék
látnék
hallanék
Feltételes múlt io haberea create
io haberea vidite
io haberea audite
teremtettem volna
láttam volna
hallottam volna
Szenvedő Jelen io es create
io es vidite
io es audite
teremtve vagyok
látva vagyok
hallva vagyok
Befejezett jelen io ha essite create
io ha essite vidite
io ha essite audite
teremtve voltam
látva voltam
hallva voltam
Múlt io esseva create
io esseva vidite
io esseva audite
kb. meg voltam teremtve
kb. meg voltam látva
kb. meg voltam hallva
Befejezett múlt io habeva essite create
io habeva essite vidite
io habeva essite audite
kb. (miután) meg voltam teremtve
kb. (miután) meg voltam látva
kb. (miután) meg voltam hallva
Jövő io essera create
io essera vidite
io essera audite
teremtve leszek
látva leszek
hallva leszek
Befejezett jövő io habera essite create
io habera essite vidite
io habera essite audite
kb. majd teremtve voltam
kb. majd látva voltam
kb. majd hallva voltam
Feltételes mód (jelen) io esserea create
io esserea vidite
io esserea audite
teremtve lennék
látva lennék
hallva lennék
Feltételes múlt io haberea essite create
io haberea essite vidite
io haberea essite audite
teremtve lettem volna
látva lettem volna
hallva lettem volna

116. §

Az eldöntendő KÉRDŐ MONDAT rendszerint fordított szórendű: az alany és a ragozott igealak felcserélődik.

Ha ille venite?
‘(Ő hn) Megjött?’

Veni ille?
‘(Ő hn) Jön?’

Desira vos salsicias con o sin allio?
‘Fokhagymás vagy nem fokhagymás kolbászt kértek / kér (ön) / kérnek (önök)?’

Transversava le rege svede le Mar Baltic o non?
‘A svéd király átkelt a Balti-tengeren, vagy nem?’

Ha a kérdő névmás az alany, akkor egyenes szórend használatos.

Qui es ille homine con le barba rubie?
‘Ki az a vörös szakállas ember?’

Que batte a mi fenestra?
‘Mi zörgeti az ablakomat?’

Que ha tu facite con tu moneta?
‘Mit csináltál a pénzeddel?’

Quando arriva le traino?
‘Mikor érkezik be a vonat?’

Ubi es tu melior medietate?
‘Hol van a jobbik éned (a jobbik feled)?’

A magyarhoz hasonlóan a kijelentések szórendi változtatás nélkül, pusztán hanglejtéssel, illetve a kérdőjellel is kérdéssé alakíthatók.

Le precio de ille cosalia esseva tres dollares?
‘Ennek az anyagnak az ára három dollár volt?’

Vos vole dicer me que vos non lo faceva?
‘Azt akarjátok / akarja ön / akarják önök mondani, hogy nem csináltátok / csinálta / csinálták meg?’

A fentiek mellett a magyar megfelelővel nem rendelkező an kérdőszócskával is kérdéssé változtathatjuk a kijelentéseket. Ezt a kérdőszócskát mindig a mondat élére kell tenni.

An le precio de illo esseva tres dollars?

An vos vole dicer me que vos non lo ha facite?

An vos e vostre amica es reconciliate?
‘Így hát ön és a barátja kibékültek?’

N. B. Az esque névmás az an kérdőszócska kollaterális formája. Egy szövegben a két alakot ne keverjük.

117. §

A függő beszéd az angol használatnak megfelelően kezelhető.

Az angolban a függő idézetben nemcsak a névmások és az időhatározók változnak meg, hanem az igeidők is. Ennek szabályai az alábbiak: Ha a főmondat jelen vagy jövő időben van, a függő idézet ideje nem változik (N. B. a befejezett jelen nem minősül múltnak még akkor sem, ha magyarra múlt idővel fordítanánk!). Ha a főmondat állítmánya múlt időben (egyszerű vagy befejezett múlt időben) van, akkor a függő idézetben időegyeztetés lép fel. Az időegyeztetés során a kijelentő módú igeidők “eggyel múltabbá” válnak, azaz: jelen idő > múlt idő, múlt idő > befejezett múlt, befejezett jelen > befejezett múlt, jövő > feltételes jelen, befejezett jövő > feltételes múlt; a befejezett múlt nem változik. A feltételes tagmondatokban csak akkor van időegyeztetés, ha a tagmondat állítmánya eredetileg jelen vagy jövő idejű volt. A feltételes mód változatlan marad. A felszólító módú igelakok helyett főnévi igenév áll. Fontos, hogy az időegyeztetés nem hat az igenevekre.

A függő beszédhez hasonló időegyeztetés történik egyéb mellékmondatokban is, ha a főmondat észrevételt, kijelentést, vélekedést, remélést, várást, félést jelent.

A szabály megengedő igével (“kezelhető”) lett megfogalmazva. Ennek alapján ugyan elképzelhető lenne, hogy a magyarhoz hasonlóan ne alkalmazzunk időegyeztetést, de minthogy a szakasz nem definiál kollaterális megoldást, valószínűleg mégsem tekinthetünk el az idők egyeztetésétől.

(Ille diceva: "Io es fatigate." ‘(Ő hn) Azt mondta: »Fáradt vagyok.«’ >)
Ille diceva que ille esseva fatigate ‘(Ő hn) Azt mondta, hogy fáradt’

A fenti használattól eltérés lehet, ha ezt logikai megfontolások indokolják (pl. időtől független általános igazság esetén).

Io non crede que un decimetro de lana pesa tanto como un decimetro de ferro.
- Nemo diceva que tu debeva creder tal nonsenso or Nemo diceva que tu debe creder tal nonsenso
‘Nem hiszem, hogy egy deciméternyi gyapjú annyit nyom, mint egy deciméternyi vas.
– Senki nem mondta, hogy hinned kell ilyen képtelenségben’

Megjegyzések

* A “ragozott forma” kifejezést itt a véges (finit) igealak szakkifejezés helyett használjuk, vö. 98. §.

** A példaszövegekben szerepel a teljes vade alak (Visita al mercato), az Interlingua–English Dictionary haber címszavában pedig az il habe ‘there is, there are’ és ille habe 20 annos ‘he is 20 years old’ kifejezések fordulnak elő. Így a szabály nem azt jelenti, hogy a haber, esser, vader igéknek ne lehetne szabályos jelen idejű alakjuk; bár a gyakorlatban nem élnek velük. Összetételekben, pl. invader, a teljes alak használatos.


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.