Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szóalkotás

Összetételi előtagok

155. §

A SZÓÖSSZETÉTEL kifejezés alatt itt egy szó és egy előtag (igekötő, előképző), illetve két önálló szó kombinálásával történő szóképzést értünk. Mindkét esetben az első tag módosítja a második, az összetétel szófaját is meghatározó tag értelmét. Fontos, hogy a második tag az adott szófajúvá gyakran csak az összetétel során válik; pl. rehabilitar ‘rehabilitál’ esetén úgy tűnhet, hogy az igekötő a habilitar ‘alkalmassá/lehetővé tesz, feljogosít’ igéhez járult, valójában azonban a habile ‘ügyes, gyakorlott; hathatós; képes’ szó a képzés alapja.

A következő pontok tekintetében ez utóbbi jelenséget szabályszerűnek tekintjük, ezért a továbbiakban már nem fogjuk ismételten kifejteni. Vö. 163. §.

156. §

Célszerű különbséget tenni a KÖZNYELVI és SZAKNYELVI ELŐTAGok között. Ez a különbségtétel azonban nem merev szabályokon nyugszik, hanem abból a (nemcsak az interlinguára, hanem minden modern nyelvre jellemző) tényből ered, hogy a tudományos szaknyelv olyan előtagokat is használ, amely egyébként ritkák a természetes nyelvek mindennapos szókincsében.

157. §

Az alábbi KÖZNYELVI ELŐTAGOK (igekötők, előképzők) járulhatnak főnevekhez, melléknevekhez, illetve igékhez (a szófaji függést minden esetben feltüntetjük):

ad- (a?-)
ige, ‘oda-, hozzá-, be(le)-’ pl.
judicar ‘ítél(kezik)’ > adjudicar ‘odaítél, megítél; eldönt’
currer ‘fut’ > accurrer ‘odarohan, futva jön; segítségére siet’
costa ‘part’ > accostar ‘partot ér, kiköt’
Új képzés:
rider ‘nevet’ > arrider ‘kinevet’
Megjegyzés: A ‘valami felé való mozgás’ jelentés kiterjesztéseként az ad- előtag szintén kifejezhet ‘valamivé változást’, ‘az intenzitás növekedését’ stb.; pl. clar ‘világos’ > acclarar ‘tisztábbá tesz, tisztáz’. A véghangzója hasonul mássalhangzók előtt a d, h, j, m és v hangokat leszámítva.
ante-
fn, mn, ige. ‘elő-, ... előtt(i) <időben és térben>’ pl.
camera ‘szoba’ > antecamera ‘előszoba’
penultime ‘utolsó előtti’ > antepenultime ‘utolsó előttit megelőző, hátulról a harmadik’
diluvio ‘özönvíz’ > antediluvian ‘özönvíz előtti’
poner ‘helyez, tesz, rak’ > anteponer ‘elé(je) tesz, elébe helyez’
Új képzés:
eternitate ‘örökkévalóság’ > anteeternitate ‘örökkévalóság előtti állapot’
margine ‘(lap)szél, szegély, margó’ > antemarginal ‘levélszél előtti’ [Növ.]
arar ‘szánt’ > antearar ‘előszánt (előkészítve a valódi szántást)’
Megjegyzés: A pre- szinonimája; ellentétes értelmű előtag: post-.
anti- (ant-)
fn, mn, ‘ellen-, anti-, ...-ellenes’ pl.
arctic ‘(északi-)sarki, sarkvidéki’ > antarctic ‘délsarki, déli sarkvidéki’
papa ‘pápa’ > antipapa ‘ellenpápa’
Új képzés:
idealista ‘idealista’ > antiidealista ‘antiidealista, idealistaellenes’
Freud > antifreudian ‘antifreudista, Freud-ellenes’
Megjegyzés: Az új képzésekben nem használható ant- alak magánhangzó és h előtt fordul elő, pl. helminthe ‘bélféreg’ > anthelminthic ‘féregűző’. Ellentétes értelmű előtag: pro-.
auto- (aut-)
fn, mn, ‘ön-, saját, auto-’ pl.
biographia ‘életrajz’ > autobiographia ‘önéletrajz’
mobile ‘mozgó, mozgatható, hordozható’ > automobile ‘önjáró, önműködő; gépjármű’
Új képzés:
analyse ‘elemzés, vizsgálat’ > autoanalyse ‘önelemzés, önvizsgálat’
Megjegyzés: Az új képzésekben nem használható aut- alak magánhangzó előtt fordul elő, pl. -onym ‘név’ > autonymo ‘saját név (alatt megjelent könyv)’.
circum- (circu-)
ige, mn, ‘körül-, körbe-, ...-körüli’pl.
navigar ‘hajózik, bejár (hajóval stb.)’ > circumnavigar ‘körülhajóz’
polo ‘sar(o)k, pólus’ > circumpolar ‘sarkkörüli’
vicin ‘szomszédos, határos, melletti’ > circumvicin ‘határos, körülötte fekvő’
Új képzés:
zenit ‘zenit, tetőpont’ > circumzenital [Meteor.] ‘zenit körüli’
Megjegyzés: Az új képzésekben nem használható circu- alak i előtt fordul elő, pl. ir ‘megy’ > circuir ‘körüljár, körbemegy’.
co-
fn, mn, ‘...-társ’ pl.
national ‘nemzeti, hazai, országos’ > conational ‘ugyanazon országbeli/nemzetbeli’
hereditario ‘örökös’ > cohereditario ‘örököstárs’
Új képzés:
naufrago ‘hajótörött’ > conaufrago ‘hajótörött társ’
ideal ‘eszmény, ideál; eszményi, ideális’ > coidealista ‘ugyanazon eszmény híve’
Megjegyzés: Egybeesik a con- előtag magánhangzó és h előtti co- alakjával.
con- (co-, col-, com-, cor-)
fn, mn, ige, ‘együtt-, azonos(an), kölcsönös(en)’ pl.
matre ‘anya’ > commatre ‘keresztanya’
latere ‘oldal’ > collateral ‘járulékos, pót-, mellék-’
temporanee ‘időbeli, időleges’ > contemporanee ‘egyidejű, kortárs-; korabeli’
exister ‘létezik, van’ > coexister ‘egyidejűleg/együtt létezik/van’
religion ‘vallás’ > conreligionario ‘hittestvér’
Új képzés:
generic ‘általános; nem(zetség)hez tartozó’ > congeneric ‘azonos fajú, azonos nem(zetség)hez tartozó’
fixar ‘(oda/meg)erősít; megszab, kijelöl; fixál, megköt’ > confixar ‘egymáshoz erősít’
partitario ‘párthív’ > compartitario ‘ugyanannak a pártnak a híve’
Megjegyzés: Alakváltozatai: co- magánhangzó és h előtt, col- l előtt, com- b, p és m előtt, cor- r előtt; a co- alak egybeesik a fenti co- előtaggal.
contra-
fn, ige, ‘ellen(t)-, kontra-’ pl.
balancia ‘mérleg; egyensúly; mérleg, egyenleg’ > contrabalancia ‘ellensúly’
dicer ‘mond’ > contradicer ‘ellentmond’
Új képzés:
manifesto ‘kiáltvány, manifesztum’ > contramanifesto ‘ellenkiáltvány’
fluer ‘folyik’ > contrafluer ‘ellenkezőleg folyik’
dis-
fn, mn, ige
 1. ‘szét-, külön-; osztott(an), szórt(an)’ pl.
  rumper ‘tör’ > disrumper ‘széttör’
  Új képzés:
  jacer ‘dob’ > disjicer ‘szétszór, eldob(ál)’
 2. ‘nem ..., -t(a)lan(ság) <ellentét>’ pl.
  contente ‘(meg)elégedett’ > discontente ‘elégedetlen’
  harmonia ‘összhang, harmónia’ > disharmonia ‘összhang hiánya, diszharmónia’
  Új képzés:
  credentia ‘hit’ > discredentia ‘hitetlenség’
  acido ‘sav’ > disacidificar ‘savtalanít’
Megjegyzés: A 2. jelentésben szinonim a non- és in- előtagokkal.
ex-
fn, ‘korábbi, (meg)előző, volt’pl.
presidente ‘elnök’ > ex-presidente ‘korábbi/volt elnök’
Új képzés:
convicto ‘fegyenc, elítélt’ > ex-convicto ‘volt fegyenc/elítélt’
Megjegyzés: Lehetőleg kötőjellel kapcsoljuk.
extra-
 1. fn, mn, ige, ‘-n kívüli (rész stb.)’ pl.
  dorso ‘hát’ > extradorso [Ép.] ‘boltív háta, bolthajtás külső felülete’
  muro ‘fal’ > extramural ‘falakon kívüli, a város határán kívüli’
  vaso ‘ér, véredény’ > extravasar ‘kiszivárog (erekből a vér); kifolyat (vért)’
  Új képzés:
  lege ‘törvény’ > extralegal ‘törvényen kívüli’
 2. mn, ‘nagyon, rendkívül’ pl.
  fin ‘finom(ított), tiszta, remek’ > extrafin ‘rendkívül finom’
  Új képzés:
  longe ‘hosszú’ > extralonge ‘nagyon hosszú’
Megjegyzés: Az 1. jelentésben ellentétes értelmű az intra- előtaggal.
gran-
rokonságnevekben ‘nagy-’ pl.
patre ‘apa’ > granpatre ‘nagyapa’
amita ‘nagynéni’ > granamita ‘nagynéni (a szülő nagynénje)’
Új képzés:
papa ‘papa, apu’ > granpapa ‘nagypapa, nagyapu’
Megjegyzés: A további fokozatokat (pl. déd-) a pro- előrag hozzáadásával képezhetjük, pl. progranpatre ‘dédapa’.
in- (i-, il-, im-, ir-)
 1. ige, ‘be(le)-, rá-’ pl.
  ducer ‘vezet’ > inducer ‘(bele)visz, rábír, rávesz, indukál’
  Új képzés:
  capsula ‘kapszula, tok, kupak, bepárló csésze’ > incapsular ‘betokosít, tokba zár’
  Megjegyzés: Alakváltozatai: il- l előtt, im- b, p és m előtt, ir- r előtt. Valamiben, valamin lévő helyzetet; valamibe, valamire való mozgást; valamivé válást stb. fejez ki. Az en- szinonima műszaki szakkifejezésekben fordul elő, vö. 158. §.
 2. fn, mn, ‘nem ..., -mentes, -t(a)lan(ság) <hiány>’ pl.
  action ‘tett, eljárás, cselekedet, tevékenység, intézkedés’ > inaction ‘tétlenség, dologtalanság’
  regular ‘szabályos, szabatos, rendszeres’ > irregular ‘szabálytalan, rendszertelen’
  Új képzés:
  disciplina ‘fegyelem; tanszak, tantárgy; korbácsolás’ > indisciplina ‘fegyelmez(het)etlenség’
Megjegyzés: Alakváltozatai: i- gn előtt, il- l előtt, im- b, p és m előtt, ir- r előtt. Szinonim a dis- és non- előtagokkal.
inter-
fn, mn, ige, ‘-köz(t)i, -köze’ pl.
linear ‘vonalaz, vonalat rajzol’ > interlinear ‘sorok közé ír; ritkítva ír le/szed’
acto ‘felvonás’ > interacto ‘színházi szünet, felvonásköz; közjáték’
maxilla ‘állkapocs(csont)’ > intermaxiliar ‘felső állcsontok közti’
Új képzés:
racia ‘rassz, fajta, faj’ > interracial ‘különböző rasszok/fajok közti, több fajjal/fajtával közös’
intra-
mn, ‘-n belüli’ pl.
venose ‘vénás, (vivő)ér-’ > intravenose ‘intravénás, vivőérbe adott’
Új képzés:
pelvic [Anat.] ‘medence-, medencéhez tartozó’ > intrapelvic [Anat.] ‘medencén belüli’
Megjegyzés: Ellentétes értelmű az extra- előtaggal.
intro-
ige, ‘be(felé)-’ pl.
ducer ‘vezet’ > introducer ‘bevezet; behoz, bevisz, betesz; bemutat’
Új képzés:
suger ‘szív’ > introsuger ‘beszív, magába szív, elnyel’
Megjegyzés: Az extro- előtaggal ellentétes értelmű képzéseket ad, pl. introversion ‘befelé való fordulás, introverzió’ ~ extroversion ‘kifelé való fordulás, extroverzió’.
mis-
ige, ‘félre-, rosszul, tévesen’ pl.
interpretar ‘értelmez, tolmácsol, interpretál’ > misinterpretar ‘félreért, rosszul értelmez, félremagyaráz’
Új képzés:
nominar ‘(el/meg)nevez’ > misnominar ‘hibásan/tévesen nevez el/meg’
non-
fn, mn, ‘nem ..., -mentes, -t(a)lan(ság) <hiány>’ pl.
conformista ‘alkalmazkodó, konformista’ > nonconformista ‘nem alkalmazkodó, nonkonformista’
senso ‘érzék; ítélőképesség, ész; jelentés; irány’ > nonsenso ‘értelmetlenség, ostobaság’
Új képzés:
cyclic ‘körkörös, körben mozgó, ciklikus’ > noncyclic ‘nem ciklikus’;
usage ‘használat; szokás, gyakorlat’ > nonusage ‘nem használás, nem használatos volta vminek
Megjegyzés: Szinonim a dis- és in- előtagokkal.
per-
 1. ige, ‘át-’ pl.
  forar ‘fúr’ > perforar ‘átfúr, átlyukaszt, perforál’v
  Új képzés:
  vader ‘megy’ > pervader ‘átjár, áthat, keresztülhatol’
  Megjegyzés: Rokon értelmű a trans- előtaggal.
 2. ige, ‘végig-, teljesen (meg-, át- stb.)’ pl.
  venir ‘jön’ > pervenir ‘(sikeresen) megjön, megérkezik, végigmegy’
  Új képzés:
  leger ‘olvas’ > perleger ‘végigolvas’
 3. [Vegy.] fn, mn, ‘per-’ pl.
  oxydo ‘oxid (= oxigéntartalmú gyök)’ > peroxydo ‘peroxid (= maximális oxigéntartalmú gyök)’
  Új képzés:
  boric ‘borát’ > perboric ‘perborát’

post-
fn, mn, ige, ‘után-, ... után(i) <időben , térben és sorrendben>; utóbb, késve’ pl.
poner ‘helyez, tesz, rak’ > postponer ‘elhalaszt, elnapol; alárendel vminek, vmi mögé helyez’
glacie ‘jég’ > postglacial ‘jégkorszak utáni’
Új képzés:
pagar ‘fizet’ > postpagar ‘késve/utóbb fizet’
impressionista ‘impresszionista’ > postimpressionista ‘posztimpresszionista’
Megjegyzés: Ellentétes értelmű a pre- (és ante-) előtaggal.
pre-
fn, mn, ige, ‘elő-, ... előtt(i) <időben , térben és sorrendben>; előre, korán’ pl.
dominar ‘uralkodik, ural’ > predominar ‘túlsúlyban van; diadalmaskodik vmin, érvényesül’
historia ‘történelem’ > prehistoria ‘őstörténet, történelem előtti kor’
matur ‘érett’ > prematur ‘(túlságosan) korai, idő előtti; korán érett/érő’
Új képzés:
gustar ‘kóstol, ízlel; tetszik, örömet szerez’ > pregustar ‘előre megízlel, ízelítőt vesz/kap, megsejt’
newtonian ‘newtoni’ > prenewtonian ‘Newton előtti’
Megjegyzés: Rokon értelmű az ante-, ellentétes értelmű a post- előtaggal.
pro-
 1. fn, mn, ‘-barát, filo-, ... javára való’ pl.
  semita ‘sémi, szemita’ > prosemitic ‘filoszemita’
  german ‘német’ > progerman ‘németbarát’
 2. ige, ‘elő(re)-, el-, ki-’ pl.
  longe ‘hosszú’ > prolongar ‘meghosszabbít, elnyújt’
  Új képzés:
  traher ‘húz, von’ > protraher ‘elhúz, húz-halaszt’
Megjegyzés: Az 1. jelentésben ellentétes értelmű az anti- előtaggal. A rokonságnevekben történő használatát illetően l. gran- előtag fentebb.
re-
ige
 1. ‘vissza-’ pl.
  flecter ‘(meg/be)hajlít, (meg/le)hajt’ > reflecter ‘visszatükröz, visszaver’
  Új képzés:
  lancear ‘hajít, vet, lök; indít, felbocsát, vízre bocsát’ > relancear ‘visszalök, visszataszít, visszaver’
 2. ‘újra-, újból, ismét’ pl.
  nove ‘új’ > renovar ‘megújít, felújít’
  Új képzés:
  colonisar ‘gyarmatosít, meghódít’ > recolonisar ‘újragyarmatosít’
Megjegyzés: Az 1. jelentésben szinonim a kifejezettebb retro- előtaggal.
retro-
ige, ‘vissza-’ pl.
ceder ‘(át)enged, felad’ > retroceder ‘visszahúzódik; visszaad, újra átenged’
Új képzés:
ducer ‘vezet’ > retroducer ‘visszavezet, visszahoz, visszavisz, visszatérít’
Megjegyzés: Rokon értelmű a kevésbé kifejezett re- előtaggal. A pro- előtaggal ellentétes értelmű képzéseket ad, pl. retrocession ‘visszahúzódás’ ~ procession ‘(előre/fel)vonulás, folyamat, lefolyás’.
sub- (su?-)
fn, mn, ige
 1. ‘alá-, al(só)-, alatti’ pl.
  lingua ‘nyelv’ > sublingual [Anat.] ‘nyelv alatti’
  Új képzés:
  currente ‘áram, áramlat, folyás’ > subcurrente ‘alsó (felszín alatti) áramlat’;
 2. ‘al-, mellék-, beosztott’ pl.
  division ‘(el/fel)osztás; osztály, részleg, egység’ > subdivision ‘alosztály, alegység’
  Új képzés:
  chef ‘főnök, vezető, fő-’ > subchef ‘helyettes vezető’
 3. ‘kissé, kevéssé, enyhén; enyhe’ pl.
  bullir ‘forr’ > subbullir ‘lassan/gyengén forr’
  Új képzés:
  inflammation [Orv.] ‘gyulladás’ > subinflammation [Orv.] ‘enyhe gyulladás’
Megjegyzés: A véghangzója hasonulhat a c, f, g, m, p és r mássalhangzók előtt. Ellentétes értelmű a super- előtaggal.
super-
fn, mn, ige
 1. ‘rá-, fölé-, fel(ső)-, feletti’ pl.
  poner ‘helyez, tesz, rak’ > superponer ‘ráhelyez, tetejébe/egymásra helyez’
  scarpa ‘cipő’ > superscarpa ‘sárcipő, hócipő’
  Új képzés:
  collar ‘(fel/rá/be)ragaszt’ > supercollar ‘ráragaszt’
 2. ‘túl, túlzott(an)’ pl.
  pagar ‘fizet’ > superpagar ‘túlfizet’
  Új képzés:
  critic ‘kritikus’ > supercritic ‘hiperkritikus, szőrszálhasogató’
Megjegyzés: Ellentétes értelmű a sub- előtaggal.
trans-
fn, mn, ige
 1. ‘-n túl(i), -n felett(i)’ pl.
  portar ‘visz, hord’ > transportar ‘szállít’
  Alpes ‘Alpok’ > transalpin ‘Alpokon túli’
  ration ‘(indító)ok, indok, magyarázat; (józan) ész, értelem’ > transrational ‘józan észen túli’
  Új képzés:
  uranium ‘urán’ > transuranic ‘transzurán’
 2. ‘át-, keresztül-’ pl.
  parer ‘(fel/elő)tűnik, megjelenik; látszik’ > transparer ‘átlátszik, áttetszik’
  Új képzés:
  luminar ‘világítótest, világítás’ [sic!] > transluminar ‘átvilágít, átragyog’
Megjegyzés: Az 1. jelentésében rokon értelmű az ultra-, a 2. jelentésében a per- előtaggal.
ultra-
fn, mn, ige, ‘túl-, -n túl(i)’ pl.
passar ‘elhalad, elmegy’ > ultrapassar ‘túlmegy’
violette ‘ibolyaszínű’ > ultraviolette ‘ibolyántúli, ultraviola’
Új képzés:
micrometro ‘mikrométer, paránymérő’ > ultramicrometro ‘ultramikrométer’
stella ‘csillag’ > ultrastellar ‘csillagokon túli’
Megjegyzés: Rokon értelmű a per- előtaggal.
vice-
fn, ‘al-, helyettes’ pl.
rege ‘király’ > vicerege ‘alkirály’
Új képzés:
director ‘igazgató’ > vicedirector ‘aligazgató, igazgatóhelyettes’

lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.