Az Interlingua egy nyelvtana

Alexander Gode & Hugh Blair IALA 1951

Szóalkotás

Valódi szóösszetételek

159. §

A két önálló szóból alkotott összetétel vagy a tagok egyszerű egymás mellé tételével képződik – mint a magyar ‘teáskanna’, ‘mennydörgés’, ‘libahús’ stb. szavak esetében –, vagy a tagok egy kötőhangzó segítségével kapcsolódnak – mint a tudományos-szaknyelvi ‘histori-o-gráfia’, ‘art-e-faktum’, ‘man-i-pulál’ stb. összetételeknél. Az interlinguában nem lehet olyan mértékben valódi összetételeket képezni, mint pl. a magyarban vagy még inkább a germán nyelvekben. Az interlinguában az összetételek kiváltására szolgáló kifejezési lehetőségek közül az alábbiak emelendők ki:

 1. A magyar szóösszetételeknek az interlinguában sokszor képzett szó felel meg.

  ‘tejesember’ lactero
  ‘tejesasszony’ lactera
  ‘tejgazdaság, tejüzem, tejcsarnok’ lacteria
  ‘rizsföld’ risiera
  ‘disznópásztor’ porchero
  ‘disznóól’ porchiera
  ‘(sertéshúst árusító) hentesüzlet’ porcheria
  ‘szilvafa’ pruniero
  ‘málnabokor’ frambesiero

 2. A magyar összetett szavak helyett az interlinguában sokszor elöljárós szókapcsolat áll. A választott elöljáró gyakran az összetételi szavak közti olyan logikai kapcsolatot tükröz, amely a magyarban rejtett: csak a kontextus és a józan ész fejezi ki. Pl. nem magukból a ‘hajóskapitány’ és a ‘tejesember’ szavakból tudjuk, hogy az utóbbi nem tejen hajózik, illetve az előbbi nem tengervízárusok parancsnoka.

  ‘autóbusz-állomás’ station de omnibus
  ‘pénztárkönyv’ libro de cassa
  ‘gőzhajó’ tractor a erucas
  ‘kamarazene’ musica de camera
  ‘váróterem’ sala a attender
  ‘hátizsák’ sacco a mano

 3. Sok esetben a magyarban összetett szavak az interlinguában melléknévi jelzős szerkezetekkel adhatók vissza.

  ‘napfény’ lumine solar
  ‘könnyzacskó’ sacco lacrimal
  ‘rézbőrű’ pelle rubie
  ‘véredény’ vaso sanguinari

160. §

Az új összetett szavak alkotása az interlinguában analógiákhoz kötött, bár az így felállított határokon belül szabadon képezhetők. Ez azt jelenti, hogy – a szabadon kombinálódó összetételi tagokat (vö. 161. §, 164. §) leszámítva – az új összetételekben szereplő elemeknek már egy vagy több meglévő, “hagyományos” szóösszetételben szerepelniük kell, ez utóbbi, már meglévő minták mutatják meg ugyanis, hogy az egyes szavak milyen alakban használatosak az összetételekben. Megjegyzendő, hogy a legtöbb összetételben a tagok között kötőhangzó áll. Ez azonban rendszerint hiányzik, ha a második tag magánhangzóval kezdődik. A kötőhangzó gyakran, de nem feltétlenül, megegyezik az önálló szóként használt első összetételi tag végmagánhangzójával. Az esetek többségében a kötőhangzó o vagy i.

Az alábbi példák mintegy egyenletként mutatják meg új, korábban még nem létező szóösszetételek alkotását: A × B > C, azaz a meglévő A és B összetett szavak lehetővé teszik az új C összetétel képzését.
N. B. Az itt újként feltüntetett interlingua képzések egy része természetszerűleg szerepelhet az egyik vagy másik természetes nyelv szókincsében.

hepatologia × appendicectomia > hepatectomia ‘májeltávolítás’
cyanotypo × claustrophobia > cyanophobia ‘félelem a kék színtől’
sciamachia × necromantia > sciamantia ‘az árnyékokból való jóslás’
genealogo × idolatria > genealatria ‘a leszármazás imádata’
agricultura × lignicole > lignicultura ‘faművelés’
microcosmic × pseudoclassic > pseudocosmic ‘álkozmikus’

161. §

Egy tekintélyes számú szó olyan gyakran fordul elő összetételekben, hogy az ennek során használt alakjuk (a kötőhangzóval együtt, ha van) szinte elő- vagy utóképzőszerű. Közülük azokat, amelyek bármely más szóval szabadon kombinálhatók (függetlenül attól, hogy a másik szó előfordul-e hagyományos összetételekben, avagy sem) az alább soroljuk fel hagyományos példákkal és új képzésekkel együtt. Ezek különösen hasznosak lehetnek a tudományos és más szaknyelvekben. Vö. még 164. §.

Szabadon kombinálódó előtagok

aero-
az aere ‘levegő’ összetételi alakja, pl.
aeronave ‘léghajó’, aerodynamic ‘aerodinamikai; áramvonalas’, aerostatica ‘aerosztatika; repüléstan’
Új képzés:
aeropression ‘légnyomás’, aerophobia ‘légiszony, huzatiszony’, aerotherapia ‘aeroterápia, léggyógyászat’, aerotransporto ‘légi közlekedés/szállítás’
archi-
‘fő-, a legfőbb, vezető; ős-; archi-, arki-’ pl.
archiepiscopo ‘érsek’
Új képzés:
archidarwinista ‘fődarwinista, ősdarwinista’, archilegal ‘kétségtelenül/vitathatatlanul jogos’
electro-
az electric ‘elektromos, villany-’, electricitate ‘elektromosság, villamosság’ stb. összetételi alakja, pl.
electromotor ‘villanymotor’, electrotherapia ‘elektroterápia’
Új képzés:
electropropulsion ‘elektromos meghajtás’, electropiano ‘elektromos zongora’
equi-
az eque összetételi alakja, amelynek jelentése ebben az esetben equal ‘egyenlő(en), egyformá(n)’, pl.
equilateral ‘egyenlő oldalú’, equivaler ‘megfelel vminek, felér vmivel, egyenlő értékű vmivel
Új képzés:
equicurvate ‘egyenlő hajlású/görbületű’, equisonantia ‘egyenlő/egyforma hangzás’
hetero-
‘más-, eltérő’, pl.
heterosexual ‘heteroszexuális; másnemű’
Új képzés:
heteroracial 'of different races'
homo- (hom-)
‘azonos, megegyező, azon-, egy-’ (magánhangzó előtt hom- alakú), pl.
homologe ‘homológ, megegyező lényegű/funkciójú’, homocentric ‘azonos középpontú, körkörös’
Új képzés:
homolithic ‘azonos kőzetből álló’, homopersonal ‘egyszemélyes’
homeo- (home-)
‘hasonló, hason-’ (magánhangzó előtt home- alakú), pl.
homeopathic ‘homeopatikus’
Új képzés:
homeolithic ‘hasonló kőzetből álló’, homeoracial ‘hasonló rasszal/fajjal/fajtával kapcsolatos; hasonfaj(táj)ú’
hydro-
‘víz’, pl.
hydroelectric ‘hidroelekromos, vízerőmű-’, hydrocephalo ‘vízfej(űség)’
Új képzés:
hydrosaturate ‘vízzel telített’, hydrochimia ‘vízkémia, vízzel foglalkozó vegyészeti ág’
iso-
az equi- ‘egyenlő(en)’ szinonimája, pl.
isometric ‘izometrikus, egyenlő méretű/mértékű’, isodynamic ‘izodinamikus, egyenlő térerősségű/tápértékű’
Új képzés:
isoradial ‘egyenlő sugarú’, isoglotte ‘egyforma (ugyanazt a) nyelvet beszélő’
macro-
‘hosszú, nagy’ (gyakran a micro- ellentéteként), pl.
macroscopic ‘makroszkopikus, szabad szemmel látható’, macroseismo ‘nagy földrengés’
Új képzés:
macroorganismo ‘makroorganizmus, szabad szemmel (is) látható szervezet’, macropetale ‘nagyszirmú’
micro-
‘kis, kicsi’ (gyakran a macro- ellentéteként), pl.
microcosmo ‘mikrokozmosz’, microcephale ‘mikrokefál, kis koponyájú, kisfejű’
Új képzés:
microcellular ‘mikrocelluláris, mikroszkopikus sejtekkel/pórusokkal/stb. kapcsolatos, azokból álló’, microphono ‘mikrofon’
neo-
‘új(abb), modern’, pl.
neolatin ‘újlatin’, neonato ‘újszülött’
Új képzés:
neoromantic ‘neoromantikus’, neo-jeffersonismo ‘újjeffersonizmus, neojeffersonizmus’
omni-
az omne ‘minden’ összetételi alakja, pl.
omnivore ‘mindenevő’, omnipotente ‘mindenható’
Új képzés:
omniaudiente ‘mindent halló’, omniprotector ‘minden ellen védő’
paleo-
‘régi, ó-, ősi’ (gyakran a neo- ellentéteként), pl.
paleozoic ‘paleozoikus, paleozoikumi, a földtörténeti ókorral kapcsolatos’
Új képzés:
paleohistoria ‘korai történelem’, paleoindoeuropean ‘ősi indoeurópai’
pan-
‘össz-, egész-, egyetemes’, pl.
panamerican ‘pánamerikai, összamerikai’
Új képzés:
pandualismo ‘egyetemes dualizmus, pándualizmus’, panarchia ‘egyetemes uralom’
photo-
1. ‘fény’, 2. ‘fénykép(észet)’, pl.
photographia ‘fénykép’
Új képzés:
photoanalyse ‘a fény vizsgálata, fénnyel történő vizsgálat’, photosculptura ‘fényképészeti dombornyomás’
proto-
‘eredeti, ősi, minta-’, pl.
prototypo ‘prototípus, törzsalak, ősalak, mintapéldány’
Új képzés:
protoanimal ‘ősállat’, protoreligion ‘ősvallás’
pseudo-
‘ál-’, pl.
pseudoclassic‘álklasszicista’
Új képzés:
pseudohuman ‘álhumánus’, pseudotolerantia ‘áltolerancia’
quasi-
‘majdnem, látszólagos, szinte, fél(ig), -jelleg(ű), -hoz hasonló’ (lehetőleg kötőjellel kapcsoljuk), pl.
quasi-delicto ‘kvázideliktum, gondatlanságból elkövetett jogsértés’
Új képzés:
quasi-ver ‘félig igaz’, quasi-confidentia ‘látszólagos bizalom’
radio-
1. ‘sugár’, 2. ‘rádió’, pl.
radiographia ‘röntgenvizsgálat’, radiodiffunder ‘közvetít, sugároz’
Új képzés:
radiotheoria ‘sugárelmélet’, radiopropaganda ‘rádiópropaganda’
tele-
‘táv’, pl.
telescopio ‘távcső, teleszkóp’, television ‘televízió’
Új képzés:
telediffunder ‘nagy távolságra közvetít/sugároz’, teleanalyse ‘távelemzés’

Szabadon kombinálódó utótagok

N. B. A megadott alakok első magánhangzója valójában kötőhangzó. Olyan előtagok esetén, amelyek összetételi formájukban magánhangzóra vagy kötőhangzóra végződnek, az utótag kötőhangzója kieshet vagy az előtag kötőhangzójával helyettesítődhet. Pl. tele- (amely kötőhangzó nélkül képez összetételeket) + -ometro > telemetro.

-icida
‘-ölő, -mentesítő fn, -gyilkos’, pl.
matricida ‘anyagyilkos’
Új képzés:
bufonicida ‘varangypusztító’, draconicida ‘sárkányölő’
-icidio
‘-ölés, -mentesítés, -gyilkosság’, pl.
matricidio ‘anyagyilkosság’
Új képzés:
odoricidio ‘szagmentesítés’, hippicidio ‘lovak legyilkolása’
-omane
‘(kórosan) -függő, -bolond, -őrült mn’, pl.
megalomane ‘megalomán, nagyzási hóbortban szenvedő’
Új képzés:
alcoholomane ‘alkoholfüggő, idült alkoholista’, telephonomane ‘kórosan telefonfüggő’
N. B. Az alábbi származékai egyenrangúan használhatók: -omano ‘-függő stb. férfi’, -omana ‘-függő stb. nő’ és -omania ‘-függőség stb.’.
-ometro
‘-mérő (eszköz)’, pl.
serometro ‘savómérő’
Új képzés:
crystallometro ‘kristálymérő’, cardiometro ‘kardiométer, szívteljesítmény-mérő’
-ographo
1. ‘-gráf, -író, -regisztráló (eszköz)’, 2. ‘-gráfus, -író (személy)’, pl.
seismographo ‘szeizmográf, földrengésjelző’, biographo ‘életrajzíró, biográfus’
Új képzés:
heliographo ‘heliográf: naptávíró, tükörtávíró; napfényidőtartam-regisztráló; napfényképező távcső’, fluxographo ‘fluxusmérő, fluxusregisztráló; áramlás-, sebesség- vagy mennyiségmérő’.
N. B. Az alábbi származék egyenrangúan használható: -ographia ‘regisztráló rendszer vagy eljárás’.
-ologo
‘-lógus, tudós, szakértő’, pl.
graphologo ‘grafológus, írásszakértő’
Új képzés:
petroleologo ‘olajszakértő’, scientiologo ‘szcienciológus; tudományszervezési szakember, szakértő; tudományszervező’.
N. B. Az alábbi származék egyenrangúan használható: -ologia ‘tudomány’.
-ophile
‘-kedvelő, -barát, -imádó mn’ (gyakran az -ophobe ellentéteként), pl.
bibliophile ‘bibliofil, könyvbarát’
Új képzés:
heliophile ‘napimádó’, palestinophile ‘palesztinbarát’.
N. B. Az alábbi származékai egyenrangúan használhatók: -ophilo ‘-kedvelő stb. férfi’, -ophila ‘-kedvelő stb. nő’ és -ophilia ‘-kedvelés stb.’.
-ophobe
‘-gyűlölő mn’ (gyakran az -ophile ellentéteként), pl.
anglophobe ‘angolgyűlölő’
Új képzés:
hispanophobe ‘spanyolgyűlölő’.
N. B. Az alábbi származékai egyenrangúan használhatók: -ophobo ‘-gyűlölő stb. férfi’, -ophoba ‘-gyűlölő stb. nő’ és -ophobia ‘-gyűlölet stb.’.
-oscopo
‘-vizsgáló fn’, pl.
cranioscopo ‘kranioszkópus, koponyavizsgáló (szakember)’
Új képzés:
röntgenoscopo ‘röntgenorvos’.
N. B. Az alábbi származékai egyenrangúan használhatók: -oscopio ‘vizsgálóeszköz’, -oscopia ‘vizsgálat’ és -ophobia ‘vizsgáló mn, vizsgálattal kapcsolatos’.

162. §

Az összetett számneveket illetően l. 119. §, a számnévi előtagokat pedig l. 128. §.


lap tetejére   |   « előző oldal   |   következő oldal »

Vissza a főoldalra

Az eredeti interlingva nyelvtannal kapcsolatban Ado Hall-nak, a magyar változattal kapcsolatban pedig nekem lehet levelet küldeni.