A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Le essentia del grammatica / Nyelvtani összefoglaló

Kiejtés és hangsúly

Lásd az erről szóló külön oldalon!

Főnevek

Un melodia, un animal, un patre, un matre, le libro, le errores = ‘egy dallam, egy állat, egy apa, egy anya, a könyv, a hibák’. A névelők (a határozatlan un, a határozott le) állandóak, nem változnak többes számban, és nincsenek eseteik sem.

Le melodia – le melodias; un generation – duo generationes; un artichoc – duo artichoches = ‘a dallam – a dallamok; egy generáció – két generáció; egy articsóka – két articsóka’. A főnevek többes számban magánhangzók után -s-re végződnek, mássalhangzók után pedig -es-re. Ha a szó egyes számban -c-re végződik, többes száma -ches lesz.

Io da le libro del patre al matre = ‘Odaadom az apa könyvét az anyának.’ A birtokviszonyt a de elöljáróval, a részes esetet pedig az a-val képezzük. A de le összevonható del, az a le pedig al formába.

Melléknevek

Le brave soldato – le brave soldatos; le brave matre – le brave matres = ‘A bátor katona – a bátor katonák; a bátor anya – a bátor anyák’. A melléknevek változatlanok, nem változnak sem személyben, sem számban, és nincsenek eseteik sem.

Fokozás: Brave – plus brave – le plus brave = ‘bátor – bátrabb – legbátrabb’. A középfokot a plus szóval, a felsőfokot a le plus szerkezettel képezzük.

Rendhagyó fokozású melléknevek: bon – melior – optime = ‘jó – jobb – legjobb’; mal – pejor – pessime = ‘szegény – szegényebb – legszegényebb’; grande – major – maxime = ‘nagy – nagyobb – legnagyobb’; parve – minor – minime = ‘kicsi – kisebb – legkisebb’. A rendhagyó alak mellett természetesen a szabályos alakok is használhatók (pl. grande – plus grande – le plus grande).

Le brave soldato, un libro interessante = ‘a bátor katona, az érdekes könyv’. A melléknevek állhatnak a főnevek előtt és után is.

Határozók

Határozókat melléknevekből képezhetünk, általában a -mente (c után -amente) képzővel: natural – naturalmente = ‘természetes – természetesen’; clar – clarmente = ‘tiszta – tisztán’; photographic – photographicamente = ‘fényképszerű – fényképszerűen’. Egyes melléknevekből -e-o végződéscserével képezhetjük a határozót: certe – certo = ‘biztos – biztosan’. Van néhány rendhagyóan képzett alak is: bon – ben = ‘jó – jól’; melior – melio = ‘Szegény – szegényen’; mal – mal = ‘rossz – rosszul; pejor – pejo = ‘rosszabb – rosszabbul’.

Névmások

Személyes névmások: io, tu, ille / illa / illo; nos, vos, illes / illas / illos = ‘én, te, ők; mi, ti, ők’. A vos használatos magázó/önöző jelentésben egyes és többe számban is. Tárgyesetű alakok: me, te, ille / illa / illo; nos, vos, illes / illas / illos = ‘engem, téged, őt; minket, titeket, őket’. Ez utóbbi formák használatosak elöljárók után is.

Visszaható névmások: me, te, se; nos, vos, se = ‘magam, magad, magát, magunkat, magatokat, magukat’. Csak harmadik személyű alakjukban (ami mindkét számban azonos: se) térnek el a tárgyesetű alakoktól.

Birtokos névmások kétfélék lehetnek, a birtok előtt állók és az önállóan állók. A birtok előtt állók alakjai: mi, tu, su; nostre, vostre, lor = ‘az én én ...-m, a te ...-d, az ő ...-ja/-je; a mi ...-nk, a ti ...-tok/-tek/-tök, az ő ...-k’. Önálló formái: le mie, le tue, le sue; le nostre, le vostre, le lore = ‘az enyém, a tiéd, az övé; a miénk, a tiétek, az övéké’. Ez utóbbiak állhatnak többes számban is.

Az általános alany alakja az il névmás: il niva = ‘havazik’; il face frigido = ‘hideg van’. Az il + haber kapcsolattal fejezhetjük ki a magyar ‘van valami’ szerkezetet: Il ha plure nove studentes in le schola iste anno. = ‘Sok új diák van ebben az évben az iskolában.’

A határozatlan névmás az on: on crede = ‘az ember hisz’; on spera = ‘reméljük’.

Számok

Tőszámnevek: un, duo, tres, quatro, cinque, sex, septe, octo, novem, dece = ‘1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10’; dece-un, dece-duo, dece-tres, ..., dece-novem = ‘11, 12, 13, ..., 19’; vinti, trenta, quaranta, cinquanta, sexanta, septanta, octanta, novanta = ‘20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90’; cento, mille, million, milliardo = ‘100, 1000, 1 000 000; 1 000 000 000’.

Sorszámnevek: prime, secunde, tertie, quarte, quinte, sexte, septime, octante, novante, decime = ‘1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.’; vintesime, trentesime, ... = ‘20., 30., ...’

Igék

Esser – es – esseva – ha essite = ‘lenni – vagyok/vagy/van/vagyunk/vagytok/vannak – voltam/voltál/volt/voltunk/voltatok/voltak (egyszerű múlt) – voltam/voltál/volt/voltunk/voltatok/voltak (befejezett jelen)’. Essera – esserea = ‘leszek/leszel/lesz/leszünk/lesztek/lesznek – lennék/lennél/lenne/lennénk/lennétek/lennének’. Essente – ‘létező’.

Haber – ha – habeva – ha habite = ‘bírni – bírok/bírsz/bír/bírunk/bírtok/bírnak – bírtam/bírtál/bírt/bírtunk/bírtatok/bírtak (egyszerű múlt) – bírtam/bírtál/bírt/bírtunk/bírtatok/bírtak (befejezett jelen)’. Habera – haberea = ‘bírni fogok/bírni fogsz/bírni fog/bírni fogunk/bírni fogtok/bírni fognak – bírnék/bírnál/bírna/bírnánk/bírnátok/bírnának’. Habente = ‘bíró’.

A fenti két segédigét általában az összetett igeidők kifejezésére használjuk. Emellett az esser természetesen a létezés kifejezésére is használatos.

Az igék tőhangzójuktól függetlenül (akár -ar, akár -er vagy -ir végződésűek) ugyanazt a ragozási metódust követik. Fontos, hogy a jövő idejű alakokban az -a és az -ea -e-je a hangsúlyos.

Amar – ama – amava – ha amate = ‘szeretni – szeretek/szeretsz/szeret/szeretünk/szerettek/szeretnek – szerettem/szerettél/szeretett/szerettünk/szerettetek/szerettek (egyszerű múlt) – szerettem/szerettél/szeretett/szerettünk/szerettetek/szerettek (befejezett jelen)’. Amara – amarea = ‘szeretni fogok/szeretni fogsz/szeretni fog/szeretni fogunk/szeretni fogtok/szeretni fognak – szeretnék/szeretnél/szeretne/szeretnénk/szeretnétek/szeretnének’. Amante = ‘szerető’. Ama! = ‘szeress!’.

Scriber – scribe – scribeva – ha scribite = ‘írni – írok/írsz/ír/írunk/írtok/írnak – írtam/írtál/írt/írtunk/írtatok/írtak (egyszerű múlt) – írtam/írtál/írt/írtunk/írtatok/írtak (befejezett jelen)’. Scribera – scriberea = ‘írni fogok/írni fogsz/írni fog/írni fogunk/írni fogtok/írni fognak – írnék/írnál/írna/írnánk/írnátok/írnának’. Scribente = ‘író’. Scribe! = ‘írj!’.

Dormir – dormi – dormiva – ha dormite = ‘aludni – alszom/alszol/alszik/alszunk/alszotok/alszanak – aludtam/aludtál/aludt/aludtunk/aludtatok/aludtak (egyszerű múlt) – aludtam/aludtál/aludt/aludtunk/aludtatok/aludtak (befejezett jelen)’. Dormira – dormirea = ‘aludni fogok/aludni fogsz/aludni fog/aludni fogunk/aludni fogtok/aludni fognak – aludnék/aludnál/aludna/aludnánk/aludnátok/aludnának’. Dormiente = ‘alvó’. Dormi! = ‘aludj!’.

A szenvedő formákat az esser segítségével képezzük: Illa es amate = ‘Szeretve van’; Illa ha essite amate = ‘szeretve volt’.

Szóképzés

A szavak képzése a nemzetközi szabályokat követi. Az -ar végződésű igék képzői, pl. -ation, -ator, -ative, -abile stb.: decorar, decoration, decorator, decorative, decorabile. Az -ir végződésű igék képzői, pl. -ition, -itor, -itive, -ibile stb.: audir, audition, auditor, auditive, audibile. Az -er végződésű igék képzői, pl. -ion, -or, -ive, -ibile stb., néhány szónál megtalálható az -ag--act- tőváltozás is: ager, action, actor, active, agibile.