A fordítás és magyarra adaptálás Thomas Breinstrup: Interingua-kursus for begyndere (Dansk Interlingua Union, 1984, 2009) című műve alapján készült.

Lection octo / Nyolcadik lecke

Hanganyag letöltése (MP3 - 1,77 MB)

Illusztráció a nyolcadik leckéhez

Hodie nostre amico laborante, sr. Hansen, es multo occupate de scriber articulos re Scotia. Quando ille ha finite un articulo, ille lo da a su sposa, qui lo commenta.

Sovente illa dice: ”Isto esserea melior, si tu scribeva ...”

Pois illes discute le articulo, e quando illes concorda, sr. Hansen invia su articulo al jornal.

“Io spera que le redactor los usara,” ille pensa. “Io desirarea que io poteva devenir correspondente pro mi jornal hic in iste belle pais.”

Sra. Scott interrumpe su pensatas: ”Le the es servite!”

Durante le the nostre amicos e amicas projecta le dies sequente. Le familia Hansen retornara a Norvegia in duo dies, e pro isto le ultime duo dies es projectate assi que nostre amicos norvegian videra tote lo que illes desira, ante que illes abandona lor amicos scotic. Deman Petter e Anne viderea le paisage extra Edinburgh, e pois sr. Scott proponeva, que illes luncharea sur un collina e un prato. Omnes pensava que isto esseva un idea eminente.

Vocabulario / Szójegyzék

interlingua magyar   interlingua magyar   interlingua magyar
re -ról, -ről   pensar gondolni   assi így
finir befejezni, végezni   desirar kívánni, óhajtani   ante que [anteˈke] előtt
dar adni   correspondente tudósító   paisage [pa.iˈsaʒe] táj(kép)
sposa feleség   belle szép, gyönyörű   extra vmin kívül
commentar magyarázni   interrumper megszakítani   proponer ajánlani
sovente gyakran   pensata gondolat   lunchar ebédelni
melior jobb   amica barátnő   collina domb
si ha   projectar tervezni   prato mező
discuter megbeszélni   retornar visszatérni   eminente kimagasló, itt: nagyon jó
concordar megegyezni   pro isto ezért      
redactor szerkesztő   ultime utolsó      

Grammatica / Nyelvtan

  • A folyamatos melléknévi igeneveket a jelenidőben -a-ra és -e-re végződő igéknél az -nte, míg az -i-re végződőeknél az -ente végződéssel képezzük. Pl.: lege – legente “olvas – olvasó”, ama – amante “szeret – szerető”, fini – finiente “végez – végző”. Ezek – akárcsak a melléknevek – a főnevek után állnak.
  • A feltételes módú igéket a főnévi igenév után kapcsolt -ea végződéssel képezzük: desirar – desirarea “kívánni – kívánna, ...”, servir – servirea “felszolgálni – felszolgálna, ...”, proponer – proponerea “ajánlani – ajánlana, ...”.
  • A jelen idejű szenvedő szerkezetet az es és az ige befejezett melléknévi igenévi alakjával képezzük: es proponite “ajánlva van”, es amate “szeretve van”, es finite “be van fejezve”. A szenvedő szerkezetben leírt cselekvés / történés elvégzőjét, ha olyan van, a per elöljáróval jelezhetjük: Le auto es comprate per Petter. “Az autót Péter vette meg.” (tkp. “Az autó Péter által van megvéve.”)

Problema / Gyakorlat

Fordítsd le interlinguára!

A feleség ebédelne a konyhában. A kocsit a városban hagyták, amikor beesteledett (szenvedő szerkezetben!). A nevető idegenvezető nem ajánlaná, hogy a múzeumot megvegye Norvégia (szenvedő szerkezetben!). A süteményt megették, a tejet pedig megitták (szenvedő szerkezetben!).    → Megoldások